Wat is SSL?

Secure

Sockets

Layer

SSL

De lan­ge ver­sie van het woord is Se­cu­re So­c­kets Lay­er. Een SSL cer­ti­fi­caatSSL cer­ti­fi­caat wordt ge­bruikt als er via een web­si­te fi­nan­ci­ë­le trans­ac­ties wor­den ge­daan of per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­zon­den. De web­si­te is dan zo­da­nig be­vei­ligd dat de ver­stuur­de ge­ge­vens niet on­der­schept kun­nen wor­den door der­den. Een web­si­te die is be­vei­ligd met een SSL-cer­ti­fi­caat is te her­ken­nen aan het slot­je in de adres­balk van je brow­ser en aan de tekst HTT­PSHTT­PS voor het web­si­te­adres. 

Zoeken binnen de kennisbank