Wat zou jij willen digitaliseren in het werkproces?

 

Plan van aanpak

werkproces

Soms zit het ver­be­te­ren van het werk­pro­ces in klei­ne din­gen. Je merkt dat col­le­ga's vaak de­zelf­de han­de­ling uit­voe­ren, ter­wijl dit ei­gen­lijk snel­ler kan. Of je ziet per­so­neel zuch­ten, om­dat een be­paal­de taak veel tijd kost. Leg je pro­bleem aan ons voor.  

Eerste werksessie

Vra­gen, vra­gen en nog meer vra­gen. In de­ze eer­ste gra­tis werk­ses­sie wil­len we al­les we­ten over jul­lie be­drijfs­pro­ces. Hoe ziet je or­ga­ni­sa­tie er­uit? Hoe wer­ken jul­lie nu? Waar haal je je in­for­ma­tie van­daan? Wat kan er be­ter? Wat is het strui­kel­blok?

Al die vra­gen lei­den tot de kern van de frus­tra­tie. Je hebt aan ons een goe­de spar­ring­part­ner. Door on­ze er­va­ring en ex­per­ti­se heb­ben we snel door wat het pro­bleem is én wat je hier­aan kunt doen.

Ons voorstel

De mo­ge­lijk­he­den die we zien na het eer­ste ge­sprek wer­ken we uit in on­ze of­fer­te. Wees ge­rust: wij rich­ten ons niet al­leen op de tech­niek, maar op het to­taal­plaat­je. We bou­wen de be­drijfs­soft­wa­re op maat, zo­dat - in de end - jul­lie or­ga­ni­sa­tie met stap­pen voor­uit gaat.

Planning

Na­tuur­lijk wil je de be­drijfs­soft­wa­re zo snel mo­ge­lijk in ge­bruik ne­men. Bij ons is de ge­mid­del­de door­loop­tijd 10 we­ken. Bij de start van het pro­ject be­pa­len we sa­men de dead­line en ver­de­len we het pro­ject in sprints.

Software design

Het de­sign van de be­drijfs­soft­wa­re ademt jul­lie iden­ti­teit, is ge­bruiks­vrien­de­lijk en in over­leg res­pon­si­ve.

Software development

We bou­wen de be­drijfs­soft­wa­re op maat in ons ei­gen Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. We bou­wen al­leen de on­der­de­len die je no­dig hebt.

Hosting en veiligheid

Wij gaan zorg­vul­dig om met jul­lie be­drijfs­soft­wa­re. We wer­ken met ge­schei­den rol­len, waar­door we geen in­vloed heb­ben op de con­tent en we wer­ken met ver­schil­len­de vei­lig­heids­gra­da­ties.

Service en optimalisatie

Ook na de op­le­ve­ring van jul­lie be­drijfs­soft­wa­re staan we voor jul­lie klaar. On­ze help­desk is van 09.00 - 17.30 uur be­reik­baar.

Gemiddelde doorlooptijd
10 weken