Deze techniek schuilt er achter jouw bedrijfssoftware

development

software

Bij het au­to­ma­ti­se­ren en di­gi­ta­li­se­ren van je be­drijfs­pro­ces komt veel co­de kij­ken. De af­ge­lo­pen ja­ren maak­ten wij tien­tal­len bouw­ste­nen voor be­drijfs­soft­wa­re. Die bouw­ste­nen ko­men goed van pas bij het be­den­ken en ma­ken van jouw on­li­ne op­los­sing.

In­no­va­tie­ve op­los­sin­gen

On­ze pas­sie is het be­den­ken van in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen. Wij vin­den het een uit­da­ging om een stan­daard werk­pro­ces om te zet­ten naar een di­gi­taal pro­duct waar­mee men­sen hun werk snel­ler en een­vou­di­ger kun­nen doen.

Sim­pel en ge­bruiks­vrien­de­lijk

El­ke in­no­va­tie­ve op­los­sing die wij be­den­ken oogt sim­pel, maar be­vat com­plexe co­de. Ons doel is dat ie­der­een bin­nen de or­ga­ni­sa­tie zon­der trai­ning be­grijpt hoe de soft­wa­re werkt en dat zij de­ze zelf kun­nen be­die­nen.

Kop­pe­len met be­drijfs­sys­te­men

Soms is het han­dig om je be­drijfs­soft­wa­rebe­drijfs­soft­wa­re te kop­pe­lenkop­pe­len met be­staan­de sys­te­men. Wij kop­pe­len met al­le par­tij­en die hun da­ta kun­nen ex­por­te­ren. Denk aan AFAS, Unit4 of Ex­cel. Wij 'ont­zor­gen' graag bij het ma­ken van de­ze kop­pe­ling. Bij­voor­beeld door te bel­len met jul­lie con­tact­per­soon.

Snel zoek­sys­teem

Wij draai­en on­ze hand bij­voor­beeld niet om voor een be­drijfs­ca­ta­lo­gus vol tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties. De klan­ten van Be­kijk de ca­seTsu­baki zijn ge­wend om hun pro­duct te be­stel­len uit pa­pie­ren ca­ta­lo­gi waar meer dan 15.000 ver­schil­len­de pro­duc­ten ge­pre­sen­teerd staan in ta­bel­len. De pro­duc­ten wij­ken soms op de mil­li­me­ter van el­kaar af. Wij be­dach­ten en maak­ten een on­li­ne zoek­sys­teem waar­in klan­ten in min­der dan een se­con­de het juis­te pro­duct vin­den.

Een an­der voor­beeld is de per­so­neels­plan­ning van Be­kijk de ca­seOm­e­fa en De Boe­rinn. Bij het ma­ken van de­ze be­drijfs­soft­wa­re hou­den we niet al­leen re­ke­ning met ver­schil­len­de waar­den in for­mu­les, maar ook met ver­schil­len­de denk­ba­re sce­na­ri­o's. Zo kun­nen me­de­wer­kers da­ge­lijks met 1 tool een­vou­dig tien­tal­len men­sen in­plan­nen.