Responsive en fris design

Overal

beschikbaar

Design

Ca­pi­ca In­tra­net is de plek waar je graag komt. En waar je vaak naar te­rug­keert. Het de­sign is fris, uit­no­di­gend én res­pon­si­ve.  Over el­ke knop en lijn­tje heb­ben we goed na­ge­dacht. Een­voud is bij Ca­pi­ca in­tra­net waar het om gaat. De­ze vorm­ge­ving staat vast, maar ui­ter­aard pas­sen we het pro­duct aan aan jul­lie huis­stijl.

 

RES­PON­SI­VE

Wel­ke ap­pa­ra­ten jul­lie ook ge­brui­ken bin­nen de or­ga­ni­sa­tie, Ca­pi­ca In­tra­net past zich aan. Het res­pon­si­ve in­tra­net voelt zich op een smartpho­ne net zo thuis als op een desktop com­pu­ter. Bo­ven­dien is Ca­pi­ca In­tra­net over­al te be­rei­ken, thuis aan de keu­ken­ta­fel of ach­ter het bu­reau op kan­toor.

FRIS DE­SIGN

Waar­om saaie de­signs, als het ook kleu­rig kan? Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net heeft een fris en rus­tig de­sign, waar je mak­ke­lijk je weg in vindt. Het stan­daard de­sign is al­tijd het­zelf­de, maar de kleu­ren en het lo­go pas­sen we aan aan jul­lie or­ga­ni­sa­tie.