Wat is het verschil tussen HTTP en HTTPS?

Hyper

Text Transfer

Protocol (Secure)

HTTP & HTTPS

Zo­wel HTTP als HTT­PSHTT­PS zijn be­doeld voor het ver­stu­ren van ge­ge­vens via het in­ter­net. Bij HTT­PS is de be­vei­li­ging scher­per om­dat ge­gvens ver­sleu­teld wor­den ver­stuurd. Dit ge­beurt met een SSL cer­ti­fi­caatSSL cer­ti­fi­caat. Bij HTTP kun je be­rich­ten, die on­der­schept wor­den, be­kij­ken zon­der dat het be­richt ont­cij­ferd moet wor­den. Bij ap­pli­ca­ties met ge­voe­li­ge in­for­ma­tie werd de­ze ver­sleu­te­ling al lan­ger in­ge­zet, maar je ziet steeds va­ker dat HTT­PS ook bij 'ge­wo­ne' web­si­tesweb­si­tes wordt in­ge­zet. Dat is niet voor niets, want het bein­vloedt je ran­king in zoek­ma­chi­nes. Goog­le geeft web­si­tes met een HTT­PS ver­bin­ding een ho­ge­re ran­king dan web­si­tes zon­der de­ze ver­sleu­te­ling. 

Zoeken binnen de kennisbank