Bepaal zelf de rechten en rollen van gebruikers

Rechten & rollen

beheren

Door de flexi­be­le rech­ten­struc­tuur cre­ëer je een­vou­dig een team of werk je met ex­ter­nen sa­men zon­der dat zij toe­gang heb­ben tot al­le in­for­ma­tie. Jij be­paalt wie waar bij kan en wat de rech­ten zijn van ge­brui­kers­groe­pen.

Re­dac­teu­ren

Re­gel de rech­ten voor een re­dac­tie­team. Stel in dat een re­dac­teur zelf ar­ti­ke­len plaatst, be­werkt en ver­wij­dert of be­paal dat een hoofd­re­dac­teur na­mens ie­mand an­ders een ar­ti­kel kan plaat­sen. Bij Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net re­gel je de rol­len voor de­ze re­dac­teu­ren per app.

Zet maar vast klaar

Bij Ca­pi­ca In­tra­net is het een­vou­dig om al­vast voor­uit te wer­ken. Zet al­le ar­ti­ke­len en be­rich­ten klaar en de hoofd­re­dac­teur pu­bli­ceert het ar­ti­kel na goed­keu­ring. Of laat het ar­ti­kel au­to­ma­tisch pu­bli­ce­ren.

Pu­bli­ce­ren als jij klaar bent

Wij be­grij­pen dat je ar­ti­ke­len niet in een keer schrijft of dat je be­leids­stuk­ken wilt aan­pas­sen. Sla het ar­ti­kel op als con­cept en werk la­ter ver­der. Ook een ge­pu­bli­ceerd ar­ti­kel be­werk je zon­der dat je de­ze di­rect wij­zigt. Pas als je klaar bent over­schrijf je het ge­pu­bli­ceer­de ar­ti­kel.

Werk met ex­ter­nen

Sa­men­wer­ken met per­so­nen bui­ten je or­ga­ni­sa­tie. Han­dig, maar hoe zorg je er­voor dat zij niet al­le ver­trou­we­lij­ke be­drijfs­in­for­ma­tie in­zien? Met Ca­pi­ca In­tra­net loop je geen ri­si­co. Je werkt al­leen met el­kaar sa­men in een pro­ject­groep. De rech­ten van een ex­tern per­soon stel je zo be­perkt in als jij wilt.