Jouw klacht, onze uitdaging

Klachten

Jouw klacht, onze uitdaging

We vin­den het be­lang­rijk dat je te­vre­den bent over on­ze dienst­ver­le­ning. Toch kan het voor­ko­men dat je een klacht hebt. Wij stel­len het op prijs wan­neer je de klacht aan ons wilt mel­den, want jouw klacht is on­ze uit­da­ging.

Het door­ge­ven van je klacht kan per e-mail via Mailin­fo at ca­pi­ca dot nl of te­le­fo­nisch via (010) 425 50 75. Wij stre­ven er­naar om zo spoe­dig mo­ge­lijk, maar in ie­der ge­val bin­nen 14 da­gen met een ant­woord of op­los­sing te ko­men. Heb­ben we meer tijd no­dig, dan la­ten we dat ui­ter­aard we­ten.