Welk systeem wil jij koppelen aan het intranet?

Koppelingen

applicaties

Zet je een nieuw in­tra­net op of ver­nieuw je het hui­di­ge in­tra­net? De kans is groot dat je ex­ter­ne sys­te­men wilt kop­pe­len aan het so­ci­aal in­tra­net. Zo voor­kom je ver­splin­te­ring van di­ver­se soft­wa­re­pak­ket­ten. Wij hel­pen je daar­bij.

 

Een so­ci­aal in­tra­netso­ci­aal in­tra­net op zich­zelf is niet vol­doen­de. Wij kop­pe­lenkop­pe­len di­ver­se sys­te­men aan Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net. HRM, CRM, huis­stijl­por­taal, web­win­kel. Hoe jul­lie ook wer­ken, wij zor­gen er­voor dat al­les werkt op één di­gi­ta­le werk­plekdi­gi­ta­le werk­plek.

Tech­ni­sche ar­chi­tec­tuur

Sa­men met jul­lie IT-af­de­ling bren­gen we de tech­ni­sche ar­chi­tec­tuur van jul­lie or­ga­ni­sa­tie in kaart. Hoe wer­ken jul­lie nu? En wat is er voor no­dig om dit te kop­pe­len? Hier­na ma­ken we een tech­nisch ont­werp.

Welk sys­teem wil je kop­pe­len?

Wij kop­pe­len bij­na al­le sys­te­men. Be­kijk of jul­lie sys­teem er tus­sen staat. Is dat niet het ge­val? Daag ons uit.