Hosten, bij jou of bij mij?

Hosting

veilig

Je hebt geen ei­gen ser­ver no­dig om Ca­pi­ca In­tra­net te hos­ten. Wij plaat­sen jouw in­tra­net op on­ze cloud­ser­ver. Wij wer­ken sa­men met hos­ting­par­tij­en die hun ser­vers in Ne­der­land heb­ben staan. Vei­lig en toe­gan­ke­lijk. Houd je toch lie­ver de hos­ting in ei­gen hand? Wij im­ple­men­te­ren net zo mak­ke­lijk Ca­pi­ca In­tra­net op jul­lie ser­ver.

 

Voor­de­len van on­ze cloudcloud ver­sus on pre­mi­se

Waar je host en wat je daar­voor no­dig hebt ver­schilt per si­tu­a­tie. Host je bij ons dan re­ge­len we al­les. Je krijgt tech­ni­sche on­der­steu­ning, het in­tra­netin­tra­net is op ie­de­re lo­ca­tie on­li­ne en het maakt kop­pe­len met ex­ter­ne par­tij­en een­vou­di­ger. Bo­ven­dien zijn we ISO ge­cer­ti­fi­ceerd.

Stren­ge be­vei­li­ging

Vei­lig­heid van jul­lie ge­ge­vens staat voor­op. Ca­pi­ca In­tra­net werkt via een be­vei­lig­de in­ter­net­ver­bin­ding en we wer­ken bui­ten kan­toor met een twee­staps­ve­ri­fi­ca­tie. Zo voor­ko­men we dat bui­ten­staan­ders jul­lie di­gi­ta­le werk­plekdi­gi­ta­le werk­plek bin­nen­drin­gen.

SER­VERS IN NE­DER­LAND

Je wilt niet dat jouw so­ci­aal in­tra­netso­ci­aal in­tra­net valt on­der de Pa­tri­ot act, daar­om wer­ken wij sa­men met hos­ting­par­tij­en die hun ser­vers in Ne­der­land heb­ben staan.

AL­TIJD IN­GE­LOGD

Wij ma­ken een kop­pe­ling met ADFS, dat be­te­kent dat je al­tijd in­ge­logd blijft bin­nen je kan­toor­om­ge­ving. Bui­ten kan­toor moe­ten me­de­wer­kers - uit vei­lig­heids­over­we­ging - wel zelf in­log­gen.