voor het nieuws dat iedereen snel moet weten

Megafoon

Het de­len van be­rich­ten en nieuws bin­nen Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net is een­vou­dig. Heeft een be­richt een ho­ge ur­gen­tie? Dan kan daar­voor ge­bruik ge­maakt wor­den van de appapp Me­ga­foon, waar­mee push­be­rich­ten kun­nen wor­den ver­stuurd.

Bij al­le me­de­wer­kers ver­schijnt het be­richt als een lightbox over het in­tra­net. Het be­richt moet eerst ge­slo­ten wor­den door de me­de­wer­ker voor­dat er ver­der ge­werkt kan wor­den, waar­door het vrij­wel ze­ker is dat ie­der­een het be­richt ge­le­zen heeft. Per be­richt kan in­ge­steld wor­den op wel­ke dag en tijd het be­richt ge­toond moet wor­den.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Func­ti­o­na­li­tei­tenKlik dan hier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.