Manage je opleidingen online

Academy app

Opleidingen

Steeds meer or­ga­ni­sa­ties heb­ben een ei­gen op­lei­dings­in­sti­tuut of aca­de­mie waar­bin­nen me­de­wer­kers de kans krij­gen om zich ver­der te ont­wik­ke­len en ont­plooi­en. Dit wordt on­der an­de­re ge­daan door het aan­bie­den van trai­nin­gen. Een goed ini­ti­a­tief, maar het vraagt vaak wel het no­di­ge van de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie. Denk bij­voor­beeld aan het ma­ken van plan­nin­gen of het af­han­de­len van ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken. Daar­om ont­wik­kel­de wij de Aca­da­mie app. Hier­bij di­gi­ta­li­seer je het vol­le­di­ge pro­ces. 

Wat de­ze app zo uniek maakt? Daar ver­tel­len we je graag meer over.

# No­dig ge­richt deel­ne­mers uit

Via de appapp is het mo­ge­lijk om deel­ne­mers ge­richt uit te no­di­gen voor een trai­ningtrai­ning. Voor de be­heer­der is het ver­vol­gens in­zich­te­lijk wie zich heeft in­ge­schre­ven. Het is ook mo­ge­lijk om open trai­nin­gen aan te bie­den.

# In­schrij­ven via het in­tra­net

Ont­vangt een me­de­wer­ker een uit­no­di­ging voor een trai­ning? Dan kan de­ze via de app di­rect be­ves­tigd wor­den. In­schrij­ven op een open trai­ning is al net zo een­vou­dig, dit gaat via één druk op de knop. Is er spra­ke van een be­perkt aan­tal be­schik­ba­re plaat­sen? Dan ziet men di­rect hoe­veel plaat­sen nog be­schik­baar zijn.

# Stuur au­to­ma­tisch do­cu­men­ta­tie mee

Heeft een me­de­wer­ker zich in­ge­schre­ven? Dan ont­vangt hij of zij een e-mail met daar­in de be­ves­ti­ging. Het is ook mo­ge­lijk om aan­vul­len­de do­cu­men­ta­tie mee te stu­ren, bij­voor­beeld een di­gi­taal werk­boek of een for­mu­lier.

# Out­look­agen­da

Naast de be­ves­ti­gings­mail wordt er ook au­to­ma­tisch een Out­look agen­da ver­zoek ver­stuurd. De deel­ne­mer kan de trai­ning zo di­rect in zijn of haar agen­da ver­wer­ken. 

# Pro­fiel up­da­te

Voor de be­heer­der is het goed zicht­baar wie wel­ke trai­nin­gen heeft ge­volgd. In­dien ge­wenst is het ook mo­ge­lijk om af­ge­ron­de trai­nin­gen toe te voe­gen aan de per­soon­lij­ke pro­fiel­pa­gi­na van een me­de­wer­ker op in­tra­netin­tra­net. Zo wordt de­ze in­for­ma­tie ook toe­gan­ke­lijk voor de ove­ri­ge me­de­wer­kers. De in­for­ma­tie wordt dan di­rect mee­ge­no­men in de zoek­re­sul­ta­ten zo­dat je weet wie je kan be­na­de­ren als je op zoek bent naar een be­paal­de ex­per­ti­se. Het is ook mo­ge­lijk om cer­ti­fi­ca­ten via het in­tra­net be­schik­baar te stel­len

# Eva­lu­e­ren

Als be­heer­der kun je au­to­ma­tisch een een eva­lu­a­tie­ver­zoek la­ten ver­stu­ren, bij­voor­beeld een werk­dag na af­loop van de laat­ste trai­nings­bij­een­komst.