Wat is XML?

Een pro­gram­meer­taal ont­wik­keld door het W3C. XML is een "ex­treem een­vou­dig" dia­lect van SGML wel­ke ge­schikt is voor ge­bruik op het World-Wi­de Web. An­ders dan bij HT­ML kan de ma­ker van een pa­gi­na zelf tags toe­voe­gen. De­ze kun­nen wor­den ge­bruikt voor func­ties die niet in HT­ML be­schik­baar zijn.  

Zoeken binnen de kennisbank