Je eigen kennisbank

Wiki

Informatie

De Wiki fun­geert als een en­cy­clo­pe­die bin­nen de or­ga­ni­sa­tie. Je stelt er zelf ar­ti­ke­len op waar je met een team van me­de­wer­kers aan kunt wer­ken. Dit kun­nen open­ba­re ar­ti­ke­len zijn of ar­ti­ke­len die bij­voor­beeld ge­deeld wor­den met een pro­ject­groep. Denk ook eens aan do­cu­men­ten van een hand­boek. Per ar­ti­kel kun­nen ver­wan­te ar­ti­ke­len, be­lang­rij­ke do­cu­men­ten of in­te­res­san­te links ge­kop­peld wor­den.

Over­leg­pa­gi­na

Op de over­leg­pa­gi­na is het voor ie­de­re me­de­wer­ker mo­ge­lijk om een re­ac­tie te ge­ven op een ar­ti­kel. Bij­voor­beeld om ver­ou­der­de in­for­ma­tie te sig­na­le­ren of te dis­cus­si­ë­ren over de in­houd. Ook kan een do­cu­ment op de­ze pa­gi­na ge­no­mi­neerd wor­den voor ver­wij­de­ring. De be­heer­der kan uit­ein­de­lijk be­slui­ten om een ar­ti­kel de­fi­ni­tief te ver­wij­de­ren.

Log­boek

Me­de­wer­kers kun­nen (af­han­ke­lijk van de rech­ten) wij­zi­gin­gen aan­bren­gen in een do­cu­ment. In het log­boek wordt per do­cu­ment pre­cies bij­ge­hou­den wel­ke wij­zi­gin­gen zijn aan­ge­bracht. Ook is te zien wie de wij­zi­ging heeft aan­ge­bracht en op wel­ke dag.

Wiki

Wiki

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.