Vind alles over jouw favoriete thema

Thema pagina

Informatie

Bin­nen Ca­pi­ca in­tra­net kun je wer­ken met the­ma's. Een the­ma is een ver­za­mel­pa­gi­na van al­le con­tent die over dit the­ma be­schik­baar is. Dit kun­nen tij­de­lij­ke the­ma's zijn, bij­voor­beeld al­les over de ver­hui­zing naar een an­der kan­toor­ge­bouw. Maar dit kun­nen ook the­ma's zijn die lan­ge­re tijd be­schik­baar moe­ten zijn. Denk bij­voor­beeld aan Ar­bo in­for­ma­tie of Cri­sis­com­mu­ni­ca­tie.

Jul­lie be­pa­len zelf of jul­lie ge­bruik wil­len ma­ken van de the­ma's en wel­ke the­ma's dit zijn. De the­ma's zijn links in het me­nu te zien. De lan­dings­pa­gi­na van het the­ma be­vat ar­ti­ke­len over dit on­der­werp, ver­deeld over ver­schil­len­de wid­gets. De ar­ti­ke­len wor­den op ba­sis van tags au­to­ma­tisch ge­kop­peld aan het the­ma en in de juis­te wid­get ge­plaatst. Ook kun­nen re­le­van­te links en tekst­pa­gi­na's ge­kop­peld wor­den aan het the­ma.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

the­ma.jpg