Wat is een online strategie?

Een on­li­ne stra­te­gie be­staat uit een aan­tal on­der­de­len. Bij­voor­beeld het be­pa­len van de doel­stel­ling, doel­groep, con­tent­plan en si­te­map. 

Zoeken binnen de kennisbank