Wij lanceren jullie sociaal intranet binnen 3 maanden

 

onze

Aanpak

plannen

Je wilt een nieuw in­tra­net. En nu? Het is soms best las­tig om di­rect dui­de­lijk te heb­ben hoe het nieu­we in­tra­net er­uit moet zien en wel­ke func­ti­o­na­li­tei­ten het moet be­vat­ten. Wat wil de or­ga­ni­sa­tie en wat wil­len de me­de­wer­kers. Wij hel­pen je hier­bij. 

Adviesrapport

We star­ten het tra­ject met een in­ven­ta­ri­sa­tie. Sa­men ne­men we de hui­di­ge werk­pro­ces­sen door en we be­kij­ken wel­ke rol het in­tra­net speelt om de­ze pro­ces­sen ef­fi­ci­ën­ter te ma­ken. We ne­men te­vens een en­quê­te af on­der al­le me­de­wer­kers om de be­hoef­ten en wen­sen in kaart te bren­gen. De­ze in­for­ma­tie ver­wer­ken we in een ad­vies­rap­port.

Kick-off

Dit is de af­trap van het pro­ject. We be­pa­len de be­lang­rijk­ste func­ti­o­na­li­tei­ten die jul­lie in­tra­net moet be­vat­ten en be­kij­ken wat er­voor no­dig is om te star­ten. Het pro­ject de­len we op in sprints. Zo wordt het voor al­le par­tij­en dui­de­lijk welk werk we gaan ver­zet­ten.

Formuleren van intranetvisie

Het im­ple­men­te­ren van een in­tra­net­plat­form is een ver­an­de­ring op het snij­vlak van ICT, Com­mu­ni­ca­tie en Or­ga­ni­sa­tie & Cul­tuur. Wij fa­ci­li­te­ren ses­sies waar­in de kern van de in­tra­net­vi­sie wordt ge­for­mu­leerd. Dit helpt je om al­le in­tra­net­ac­ti­vi­tei­ten in 1 lijn toe te pas­sen, uit te voe­ren en door te ont­wik­ke­len.

Adoptieplan

Een suc­ces­vol in­tra­net heb je niet van de één op an­de­re dag. Van­af het be­gin van het tra­ject ma­ken wij een adop­tie­plan. Zo past het in­tra­net bij de be­hoef­ten en ver­wach­tin­gen van me­de­wer­kers. Het plan be­slaat al­le fa­cet­ten van de im­ple­men­ta­tie: van het aan­wij­zen van am­bas­sa­deurs en re­dac­teurs, tot het over­stap­pen naar een nieuw plat­form.

Testen en trainen

Na el­ke sprint tes­ten we de func­ti­o­na­li­tei­ten in jul­lie in­tra­net. De aan­ge­we­zen pro­ject­groep maakt al­vast ken­nis met de nieu­we mo­du­les. De pro­ject­lei­der van Ca­pi­ca traint een groep ge­brui­kers. Zij ge­ven op hun beurt hun ken­nis door aan de rest van hun col­le­ga's.

Intranet live
in 12 weken