Wat is een metatag?

HT­ML-co­de die in­for­ma­tie geeft over een HT­ML-pa­gi­na. De se­cun­dai­re in­for­ma­tie wordt ge­re­gi­streerd in de he­a­ders van HT­ML-do­cu­men­ten, in de vorm van la­bels, con­form de HT­ML stan­daard. Een me­ta tag heeft geen in­vloed op de ge­toon­de in­for­ma­tie, maar biedt bij­voor­beeld zoek­ma­chi­nes in­for­ma­tie over de ma­ker en de in­houd van de pa­gi­na. 

Zoeken binnen de kennisbank