Wie wint de volgende verkiezing?

OR Verkiezingen

Sociaal

Een nieu­we on­der­ne­mings­raad? Of de me­de­wer­ker van het jaar kie­zen? Bij veel or­ga­ni­sa­ties is er spra­ke van één of meer ver­kie­zin­gen per jaar. De­ze ver­kie­zin­gen zijn vaak een be­lang­rij­ke 'tool' in de ge­he­le (in­ter­ne) com­mu­ni­ca­tie. Zo kan dit in­ge­zet wor­den om bij­voor­beeld de be­trok­ken­heid bij de or­ga­ni­sa­tie te ver­ster­ken of als mid­del om waar­de­ring te to­nen. 

De or­ga­ni­sa­tie van een ver­kie­zingver­kie­zing is vaak be­hoor­lijk ar­beids­in­ten­sief. Zon­de, want dit is vaak niet no­dig. Met de in­zet van on­ze Ver­kie­zings-app zorgzorg je er­voor dat het he­le ver­kie­zingstra­ject een­vou­dig on­li­neon­li­ne te vol­gen is en be­spaar je als or­ga­ni­sa­tie veel (ad­mi­ni­stra­tie­ve) tijd.

Ver­schil­len­de fa­ses bin­nen een ver­kie­zing

Een ver­kie­zing be­staat vaak uit een aan­tal fa­ses. De be­heer­der van de appapp kan bij het aan­ma­ken van de ver­kie­zing de ter­mijn per fa­se in­stel­len. Als een fa­se ver­lo­pen is, gaat van­zelf de vol­gen­de fa­se van start.

De ver­kie­zing start met een aan­kon­di­ging. Ver­vol­gens kun­nen men­sen zich ver­kies­baar stel­len (of an­de­ren aan­dra­gen). Hier­bij is ook ruim­te voor aan­vul­len­de in­for­ma­tie, zo­als een per­soon­lijk be­toog.

Is de eer­ste ver­kie­zings­fa­se voor­bij en zijn de kan­di­da­ten be­kend? Dan is het tijd om te stem­men. Ook dat kan éé­n­vou­dig bin­nen de app.

In de der­de fa­se wordt de uit­slag be­kend ge­maakt van de ver­kie­zing. De ver­ko­zen kan­di­da­ten wor­den ge­toond, waar­bij te zien is hoe­veel stem­men een kan­di­daat heeft ge­kre­gen (op­ti­o­neel). De win­naars van de ver­kie­zing wor­den ver­vol­gens ge­toond in het start­ven­ster van de app op het in­tra­netin­tra­net.

In­rich­ting van de app

Als be­heer­der heb je veel vrij­heid als het gaat om het aan­ma­ken van ver­schil­len­de ty­pe ver­kie­zin­gen. Mag ie­der­een stem­men? Of wil je dat de ver­kie­zing al­leen ge­toond wordt voor een be­paal­de af­de­ling? Bei­de is mo­ge­lijk. Ook kan de be­heer­der het aan­tal fa­ses (en de ter­mij­nen) zelf in­stel­len.

Meer in­for­ma­tie over de­ze app

De app Ver­kie­zin­gin­gen is één van de ap­pli­ca­ties bin­nen ons in­tra­net. Wil je meer in­for­ma­tie over de­ze app, neem dan Con­tactcon­tact met ons op. Ook als jul­lie (nog) geen ge­bruik ma­ken van Ca­pi­ca In­tra­net den­ken we graag mee over de on­li­ne mo­ge­lijk­he­den.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties bin­nen Ca­pi­ca In­tra­net? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.