Voor alle procedures en protocollen

Kwaliteitshandboek

De app Kwa­li­teits­hand­boek is een in­ter­ac­tief hand­boek. De gra­fi­sche weer­ga­ve, in de vorm van een dash­board, zorgt er­voor dat je als me­de­wer­ker ge­mak­ke­lijk de juis­te in­for­ma­tie vindt. De­ze app is voor­al ge­schikt wan­neer er spra­ke is van een gro­te hoe­veel­heid do­cu­men­ten, zo­als bij­voor­beeld vaak het ge­val is bij in­ter­ne pro­ce­du­res en pro­to­col­len.

Au­dits

Wij­zigt er iets in de do­cu­men­ten? Dan ziet de ge­brui­ker dit di­rect. De­ze wij­zi­gin­gen kun­nen te­vens ge­ëx­por­teerd wor­den in een over­zich­te­lijk ver­sie­rap­port. Dit rap­port is bij­voor­beeld ge­schikt om te ge­brui­ken bij au­dits.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

×