Wat zijn persona's

Een per­so­na is een ka­rak­te­ri­se­ring van een per­soon bin­nen jouw doel­groep. Na­dat een doel­groe­pen­on­der­zoek is uit­ge­voerd kun je per ty­pe ge­brui­ker een per­so­na op­stel­len. Je be­schrijft van een fic­tie­ve per­soon de ka­rak­ter ei­gen­schap­pen, be­hoef­ten, bi­o­gra­fie, voor­keu­ren en de­mo­gra­fi­sche ge­ge­vens. En na­tuur­lijk voeg je ook een fo­to toe, zo­dat je een beeld krijgt van jouw doel­groep.  

Zoeken binnen de kennisbank