Wat is swype?

Er be­staat een nieu­we ma­nier om een woord te ty­pen op een tou­chs­creen. Je gaat met je vin­ger glo­baal over de let­ters die het woord moe­ten vor­men, zon­der dat je je vin­ger op­tilt. Je te­le­foon of Ipad 'gokt' het woord dat je wil­de ge­brui­ken. Pas als je een nieuw woord wilt schrij­ven til je je vin­ger weer op en be­gin je met het vol­gen­de woord. De­ze nieu­we en snel­le ma­nier van ty­pen heet swy­pen.

Zoeken binnen de kennisbank