Hoe effectief is jouw website?

Website APK

Op een ef­fec­tie­ve web­si­te wor­den doe­len be­haald. Maar zijn je doe­len nog het­zelf­de als toen je hui­di­ge web­si­te 'li­ve' ging? Past je ver­haal nog bij je doel­groep? En is je web­si­te qua tech­niek nog van de­ze tijd? Of qua de­sign? Kort­om, is je web­si­te (nog) ef­fec­tief? Of is het in­mid­dels tijd voor een 'AP­K'?

Een web­si­teweb­si­te is nooit af

Of jouw web­si­te nog up-to-da­te is, hangt van meer­de­re fac­to­ren af. Om te be­gin­nen zijn er di­ver­se ex­ter­ne fac­to­ren. Als we al­leen al kij­ken naar de af­ge­lo­pen ja­ren dan zien we bij­voor­beeld dat het ge­bruik van het mo­bie­le in­ter­netin­ter­net enorm is toe­ge­no­men. Dit in te­gen­stel­ling tot het ge­bruik van in­ter­net op een desktop. Of wat dacht je van de ver­an­der­de we­reld als het gaat om cy­ber­cri­me. Cy­ber­cri­mi­ne­len wor­den steeds in­ven­tie­ver en te­ge­lij­ker­tijd wordt ook de wet­ge­ving rond­om cy­ber­vei­lig­heid steeds ver­der aan­ge­scherpt. De­ze ont­wik­ke­lin­gen gaan ra­zend­snel en dat vraagt dus ook om flexi­bi­li­teit als het gaat om hoe je met je web­si­te om­gaat.

Past jouw web­si­te nog bij de­ze tijd?

We gaan re­gel­ma­tig in ge­sprek met or­ga­ni­sa­ties om te spar­ren over hun web­si­te en (on­li­ne) doel­stel­lin­gen. We kij­ken bij dit soort ge­sprek­ken of de web­si­te nog past bij de­ze tijd en waar we de­ze kun­nen ver­be­te­ren. Is je web­si­te bij­voor­beeld al res­pon­si­ve? En wor­den de ge­ge­vens op het con­tact­for­mu­lier op je web­si­te be­vei­ligd ver­stuurd? Zo­maar twee voor­beel­den van (tech­ni­sche) za­ken die je mi­ni­maal op or­de zou moe­ten wor­den.

Doe­len be­ha­len

Toen jouw hui­di­ge web­si­te on­li­neon­li­ne ging had je be­paal­de doe­len voor ogen die je wil­de be­ha­len. Be­haal je op dit mo­ment niet je (ac­tu­e­le) doe­len, dan zal je moe­ten bij­stu­ren. Er is niet één ma­nier om dit te doen. Wat werkt is van heel veel fac­to­ren af­han­ke­lijk. Maar om een voor­beeld te ge­ven, soms kun je al veel be­rei­ken door op­nieuw kri­tisch te kij­ken naar de con­tentcon­tent (bij­voor­beeld op het ge­bied van SEO). Na­tuur­lijk is het in­ves­te­ren in con­tent niet iets is dat je slechts 'af en toe zou moe­ten doen'. Dit zou voort­du­rend je aan­dacht moe­ten heb­ben. Maar ze­ker wan­neer er veel ver­an­derd is in jul­lie ver­haal, kan het ver­hel­de­rend wer­ken om er eens met een fris­se blik naar te la­ten kij­ken.

Wan­neer wel een nieu­we web­si­te?

Er zijn veel ma­nie­ren om je web­si­te bij te hou­den en te 'up­gra­den'. Toch zijn er ook si­tu­a­ties waar­bij een nieu­we web­si­te wel wen­se­lijk is. Heb jij twij­fels over de ac­tu­a­li­teit en ef­fec­ti­vi­teit van je web­si­te en wil je daar graag een vrij­blij­vend ad­vies over? Laat dan je ge­ge­vens ach­ter via on­der­staand for­mu­lier of neem con­tact op via 010 - 425 50 75 

Direct een website APK aanvragen