Hulp nodig? Wij staan voor je klaar.

support

persoonlijk

Ser­vi­ce en sup­port is voor al on­ze dien­sten ge­lijk. Geen wacht­mu­ziek, niet no­de­loos door­ver­bin­den. Je krijgt bij ons een per­soon aan de lijn die je ge­lijk helpt.

Eén-twee­tje met on­ze pro­ject­lei­der

Bij het ont­wik­ke­lenont­wik­ke­len van be­drijfs­soft­wa­rebe­drijfs­soft­wa­re komt veel kij­ken. Wel­ke keu­zes zijn er ge­maakt? Hoe zat het ook al­weer? Een één-twee­tje met de pro­ject­lei­der van toen is dan wel zo han­dig. Wij dui­ken snel in het pro­ject. Een vraag of een ver­be­te­ring is zo op­ge­lost en door­ge­voerd.

On­ze suc­ces­ma­na­ger

Het ont­wik­ke­len van be­drijfs­soft­wa­re is de eer­ste stap naar meer suc­ces. On­ze suc­ces­ma­na­ger helpt jul­lie graag ver­der op weg. Hij houdt de trends in de markt in de ga­ten en geeft ad­vies over het op­ti­ma­li­se­ren van jul­lie di­gi­ta­le pro­duct.

Hel­de­re af­spra­ken

Ook na het ont­wik­ke­len van je be­drijfs­soft­wa­re staan we voor je klaar. We om­schrij­ven de­ze ser­vi­ce af­spra­ken in een SLA (ser­vi­ce le­vel agree­ment). Hier­in spe­ci­fi­ce­ren we de es­ca­la­tie­ni­veaus en de ter­mij­nen waar­bin­nen we pro­ble­men voor je op­los­sen. Dat zijn hel­de­re af­spra­ken, zo­dat ie­der­een weet waar hij aan toe is.