Wat is W3C?

Het World Wi­de Web Con­sor­ti­um (W3C) is een or­ga­ni­sa­tie die de web­stan­daar­den voor het World Wi­de Web ont­werpt, zo­als HT­ML, XHT­ML, XML en CSS. Het wordt ge­leid door Tim Ber­ners-Lee, de ori­gi­ne­le be­den­ker van het HTTP pro­to­col en HT­ML, waar het Web oor­spron­ke­lijk en nog steeds gro­ten­deels op ge­ba­seerd is. De or­ga­ni­sa­tie is in 1994 op­ge­richt in sa­men­wer­king met CERN, on­der­steund door DAR­PA en de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. 

Zoeken binnen de kennisbank