Jullie website altijd online

Hosting

& domeinen

24/7 online

24/7 on­li­ne, dat vin­den wij heel lo­gisch. Wij wer­ken sa­men met de bes­te hos­ting­par­tij­en. Valt je ser­ver een keer uit, dan neemt een an­de­re ser­ver het werk au­to­ma­tisch over. We dur­ven ge­rust te zeg­gen: jij bent nooit meer of­fli­ne. Maar we doen meer dan dat.

Back-ups

Is da­ta kwijt­ra­ken ook jouw nacht­mer­rie? Die van ons wel. Daar­om zor­gen wij voor een in­cre­men­te­le back-upback-up van de wij­zi­gin­gen van de af­ge­lo­pen 24 uur. En we ma­ken aan het ein­de van de week een vol­le­di­ge back-up van de to­ta­le da­ta­ba­se. Zo weet je ze­ker dat al­le da­ta be­waard blijft.

Be­vei­li­ging

We be­grij­pen dat het eng is om de vei­lig­heid van jul­lie web­si­teweb­si­te in on­ze han­den te leg­gen. Maar we ver­ze­ke­ren je, we ne­men dit meer dan se­ri­eus. We ver­sleu­te­len on­ze web­si­tesweb­si­tes met een Vei­li­ge web­si­teSSL-cer­ti­fi­caat, we stem­men on­ze co­de af op het hos­ting­plat­form en de ser­vers staan in Ne­der­land. Je hebt dus niet te ma­ken met de In­for­ma­tie over pa­tri­ot actpa­tri­ot act.

Welk hos­ting­pak­kethos­ting­pak­ket past het best bij jul­lie or­ga­ni­sa­tie?

Het aan­tal be­zoe­kers per maand en de groot­te van de be­stan­den die je upload, be­pa­len welk hos­ting­pak­ket het bes­te bij jul­lie nieu­we web­si­te past. Ver­an­dert er iets aan de­ze si­tu­a­tie? Dan kun je mak­ke­lijk op­ge­schaald wor­den naar een zwaar­der hos­ting­pak­ket. Wij ad­vi­se­ren je bij het ma­ken van de juis­te keu­ze.

Heb je al een do­mein­naam?

De juis­te do­mein­naam en ex­ten­sie ge­ven je een voor­sprong, zo­wel in Goog­le als bij je con­cur­ren­ten. In som­mi­ge ge­val­len is het han­dig om meer­de­re do­mei­nendo­mei­nen en ex­ten­sies vast te leg­gen. Wij den­ken graag met je mee over de juis­te do­mei­nen