Wat is een Googlewhack?

Goog­le­whac­king is het vin­den van maar één zoek­re­sul­taat met de zoek­ma­chi­ne Goog­le door een zoek­op­dracht te for­mu­le­ren die twee woor­den be­vat. Een Goog­le­whack kan men daar­na naar bui­ten bren­gen zo­dat de Goog­le­whack is op­ge­he­ven, door de­ze op een si­te die Goog­le­whacks bij­houdt te pos­ten. Als men daar­na de zoek­term in­typt bij Goog­le zal men naast de pa­gi­na die de Goog­le­whack was ook de pa­gi­na vin­den waar de­ze ge­re­gi­streerd is.

Een goe­de Goog­le­whack le­vert niet al­leen maar één re­sul­taat op maar wordt ook door Goog­le aan­ge­ge­ven als 'Re­sul­ta­ten 1 - 1 van 1', men kan na­me­lijk maar één zoek­re­sul­taat zien. Ter­wijl er bij­voor­beeld staat 'Re­sul­ta­ten 1 - 3 van cir­ca 5', dit is dan ook geen ech­te Goog­le­whack. Ook mag een Goog­le­whack niet ver­wij­zen naar een woor­den­lijst.

Goog­le­whac­king wordt het meest in het En­gels ge­daan. Dit is een stuk moei­lij­ker dan in het Ne­der­lands, om­dat er veel meer En­gels­ta­li­ge web­si­tes be­staan.

De term Goog­le­whack werd in 2002 ver­zon­nen door de Ame­ri­kaan Ga­ry Stock.

Zoeken binnen de kennisbank