Wij houden van technische uitdagingen

webdevelopment

Techniek

Ons ei­gen Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS, daar be­gon het mee. We kun­nen er mee le­zen en schrij­ven. Je kunt het dus zo gek niet be­den­ken of wij kun­nen het bou­wen. En waar de een goed is in Frans, zo zijn on­ze de­vel­o­pers ge­spe­ci­a­li­seerd in script­ta­len als PHP, HT­ML en SQL. Tja, baas bo­ven baas, zul­len we maar zeg­gen.

Voor­de­len van XMS

Aan de ach­ter­kant van ons XMS ga jij aan de slag. We heb­ben het sys­teem mo­du­lairmo­du­lair op­ge­bouwd, waar­door je de web­si­teweb­si­te mak­ke­lijk en snel kunt vul­len. En je be­taalt al­leen voor wat je no­dig hebt. We kun­nen lang pra­ten over ons pa­rel­tje, bij­voor­beeld dat het zo in­tu­ï­tief werkt, maar het is leu­ker om dit zelf te er­va­ren. De­mo aan­vra­genVraag een de­mo van ons XMS aan.  

Al­le voor­de­len op een rij

 • Ge­bruiks­vrien­de­lij­ke in­ter­fa­ce
 • Rech­ten en rol­len zelf be­pa­len
 • WY­SI­WYG edi­tor
 • Flexi­bel door ge­bruik van mo­du­les
 • Con­tent in­plan­nen & klaar­zet­ten voor pu­bli­ca­tie
 • Pa­gi­na­volg­or­de aan­pas­sen met drag & drop
 • Op ie­der de­vi­ce te ge­brui­ken
 • Ne­der­land­se in­ter­fa­ce en hand­lei­ding, En­gels is mo­ge­lijk
 • Di­ver­se SEO mo­ge­lijk­he­den

Mo­du­lair op­ge­bouwd

De ba­sis van ons XMS is al­tijd ge­lijk, de mo­du­lesmo­du­les kies je zelf. Zo krijg je pre­cies de func­ti­o­na­li­tei­ten die je no­dig hebt. We heb­ben een groot aan­tal stan­daard­mo­du­les. Hier­on­der som­men we de­ze voor je op. Staat een mo­du­le er niet tus­sen? Ap­pli­ca­ties op maatMaat­werk be­hoort ook tot de mo­ge­lijk­he­den. We bou­wen graag een mo­du­le die jij no­dig hebt.

Een greep uit on­ze stan­daard mo­du­les

 • Nieuws
 • Agen­da
 • Blog
 • Port­fo­lio
 • Pro­duc­ten
 • Pro­jec­ten
 • In­log­gen
 • Re­ac­ties
 • Fo­to­al­bum
 • Tes­ti­mo­ni­al
 • Me­de­wer­kers
 • Ban­ner
 • Do­cu­men­ten
 • Poll
 • Rou­te en kaart
 • Bro­chu­re sa­men­stel­len
 • Fac­tu­ren ge­ne­re­ren
 • Veel ge­stel­de vra­gen
 • Va­ca­tu­res + on­li­ne sol­li­ci­te­ren


Wij kop­pe­lenkop­pe­len met heel veel be­drijfs­ap­pli­ca­ties

Wel zo han­dig als je web­si­te scha­kelt met jul­lie be­drijfs­ap­pli­ca­tie. Wij heb­ben er­va­ring met ver­schil­len­de sys­te­men en ma­ken bij­voor­beeld kop­pe­lin­gen met voor­raad- en kas­sa­sys­te­men. Staat jouw ge­wens­te kop­pe­ling niet in on­der­staan­de rij­tje? Neem dan even con­tact met ons op. Gro­te kans dat wij jul­lie kun­nen kop­pe­len.