Wat is een api?

Een ap­pli­ca­ti­on pro­gram­ming in­ter­fa­ce (API) is een ver­za­me­ling de­fi­ni­ties op ba­sis waar­van een com­pu­ter­pro­gram­ma kan com­mu­ni­ce­ren met een an­der pro­gram­ma of on­der­deel (meest­al in de vorm van bi­bli­o­the­ken). Vaak vor­men API's de schei­ding tus­sen ver­schil­len­de la­gen van ab­strac­tie. Hier­door hoeft bij­voor­beeld een te­ken­pro­gram­ma niet te we­ten hoe het de prin­ter moet aan­stu­ren, maar roept het daar­voor een ge­spe­ci­a­li­seerd stuk soft­wa­re aan in een bi­bli­o­theek, via een af­druk-API. 

Zoeken binnen de kennisbank