Al je statistieken in één overzichtelijk dashboard

Statistieken

Informatie

Me­ten is we­ten en dus heb je sta­tis­tie­ken no­dig om te kun­nen stu­ren. De sta­tis­tie­ken App geeft je in­for­ma­tie over het ge­bruik van de appsapps en over het be­zoek aan het in­tra­net in het al­ge­meen. Door de rech­ten voor de­ze app in te rich­ten zorg je er­voor dat een be­perk­te groep ge­brui­kers de in­for­ma­tie kan raad­ple­gen.

Rap­por­ta­ges

  • wel­ke apps zijn het po­pu­lairst, per dag/maand/ jaar
  • po­pu­lair­ste item per app
  • be­zoe­kers­aan­tal­len per spe­ci­fiek item bin­nen een app
  • hoe­veel pa­gi­na's wor­den er ge­mid­deld per dag be­ke­ken
  • hoe­veel ge­brui­kers heb­ben hun start­pa­gi­na ge­per­so­na­li­seerd
  • hoe­veel ge­brui­kers heb­ben hun pro­fiel vol­le­dig in­ge­vuld
  • het aan­tal ge­plaatste start­ven­sters per dag

BE­NIEUWD NAAR DE OVE­RI­GE APPS?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.