Vraag en aanbod woningcomplexen dichter bij elkaar gebracht

 

De cor­po­ra­te web­si­te voor Ca­pi­tal Va­lue heb­ben we een aan­tal jaar gel­den ont­wik­keld. Ook voor een nieuw in­ti­ti­a­tief kwa­men zij bij ons te­recht. Op de web­si­te cor­po­ra­tie­markt.com kun­nen wo­ning­cor­po­ra­ties het aan­bod van wo­ning­com­plexen open­baar ma­ken. Hier­door wordt de vraag en het aan­bod dich­ter bij el­kaar ge­bracht. De web­si­te draagt bij aan een trans­pa­ran­te en ob­jec­tie­ve prijs­vor­ming. Be­zoe­kers van de si­te kun­nen een ac­count aan­ma­ken om het ge­von­den aan­bod te be­wa­ren en la­ter weer op­nieuw te be­kij­ken.

Jelle 24-11-2015 Contact

nog meer

cases

projecten