Beter eindresultaat met scrum. Maar hoe werkt dat scrummen precies?

Of je nu be­drijfs­soft­wa­re, een web­si­te of een in­tra­net laat bou­wen; het blijft een om­vang­rijk en soms ook com­plex tra­ject. Om het pro­ject tot een goed ein­de te bren­gen, werk ik met scrum: een me­tho­de om soft­wa­re te ont­wik­ke­len. Scrum zorgt voor struc­tuur en over­zicht. Hoe werkt scrum ei­gen­lijk?

Jelle 30-01-2017 Contact

Scrum. Het klinkt exo­tisch, maar dat is het niet. Het is een flexi­be­le en ef­fec­tie­ve ma­nier om sa­men met de klant soft­wa­re te ont­wik­ke­lenont­wik­ke­len. Ik werk da­ge­lijks met fa­cet­ten uit de scrum-me­tho­de en dat maakt me blij. Ik merk na­me­lijk dat de­ze in­ten­sie­ve ma­nier van sa­men­wer­ken be­te­re eind­re­sul­ta­ten op­le­ve­ren.

De start van een pro­ject is vaak om­vang­rijk. Klan­ten we­ten welk re­sul­taat ze wil­len be­ha­len, maar hoe kom je aan die stip op de ho­ri­zon? Met scrumscrum deel ik het to­taal­pro­ject op in klei­ne, be­hap­ba­re stuk­jes. De sprintssprints. Zo neem ik de klant bij de hand en leid ik hen door het pro­ces en hou­den we het to­ta­le over­zicht ge­du­ren­de het pro­ject.

Doel­groe­pon­der­zoek

Voor­dat het tra­ject start be­pa­len wij de al­ge­me­ne look&feel, gaan we aan de slag met jul­lie on­li­ne stra­te­gie en doen we een doel­groe­pon­der­zoek en con­tent­sor­te­rings­ses­sie. Ver­vol­gens deel ik al­le werk­zaam­he­den op in sprints van 1 tot 3 we­ken. Ik maak een plan­ning en geef aan wan­neer jul­lie tijd moe­ten vrij­hou­den in je agen­da.

Ach­ter­over leu­nen tot­dat de web­si­teweb­si­te klaar is, is er niet meer bij. Jul­lie sprin­ten net zo hard met ons mee. Het geeft jul­lie de mo­ge­lijk­heid om tus­sen­tijds bij te stu­ren. Hoe een sprintsprint er­uit ziet ver­schilt per op­dracht, maar een aan­tal on­der­de­len ko­men per sprint te­rug.

Zo zien on­ze sprints er­uit


De kick-off 

El­ke sprint start met een kick-offkick-off. Hier­in be­spre­ken we het ver­loop van de sprint. We pra­ten over het de­sign en de func­ti­o­na­li­tei­ten die we gaan bou­wen. Na de kick-off krij­gen jul­lie huis­werk­bla­den mee naar huis. In de­ze bla­den ge­ven jul­lie ant­woord op on­ze vra­gen, zo­dat wij we­ten waar we op moe­ten let­ten bij het bou­wen van de tech­niektech­niek.

Het func­ti­o­neel ont­werpfunc­ti­o­neel ont­werp en de­sign

Het func­ti­o­neel ont­werp is het ske­let van de mo­du­les die we gaan bou­wen en het de­sign is de huid er­om­heen. We pre­sen­te­ren het de­sign en pra­ten over het doel van het de­sign. Het moet niet al­leen 'mooi' zijn, maar het de­sign moet raak­vlak­ken heb­ben bij jul­lie doel­groepdoel­groep.

De ont­wik­ke­ling

Het de­sign is ak­koord. De tek­sten wor­den ge­schre­ven en het beeld­ma­te­ri­aal wordt ver­za­meld. In de­ze fa­se ont­wik­ke­len en tes­tentes­ten we de mo­du­le.

De eer­ste op­le­ve­ring

Bij de eer­ste op­le­ve­ring pre­sen­te­ren we het re­sul­taat van de­ze sprint. Tech­niek en de­sign ko­men sa­men. Dit deel van de web­si­te is klaar om ge­vuld te wor­den met con­tentcon­tent. Wij ge­ven jul­lie een trai­ning, zo­dat jul­lie zelf met de mo­du­le aan de slag kun­nen.

Eva­lu­a­tie

Jul­lie heb­ben de mo­du­le zelf kun­nen vul­len en tes­ten. Wij ver­wer­ken in de­ze fa­se de in­put en gaan over tot de de­fi­ni­tie­ve op­le­ve­ring van de­ze sprint. Dit gaat al­tijd ge­paard met een eva­lu­a­tie. Wat vin­den jul­lie goed gaan en waar kun­nen we op let­ten bij de vol­gen­de sprint.

Aan het ein­de van een sprint­tra­ject plan ik al­tijd een eind­sprint. In de­ze al­ler­laat­ste sprint zet­ten we de punt­jes op de i. Klaar voor li­ve­gang.

Scrum geeft een goed eind­re­sul­taat

Ik vind wer­ken met sprints fan­tas­tisch. Je maakt dui­de­lij­ke af­spra­ken per fa­se en bent con­ti­nu open en eer­lijk naar el­kaar. Dit voor­komt veel 'bugs' aan het ein­de van het tra­ject en wij kun­nen din­gen tij­dens de bouw bij­scha­ven, zo­dat het eind­re­sul­taat vol­doet aan jul­lie ver­wach­tin­gen. Als het goed is staat er aan het ein­de van het tra­ject een web­si­te of in­tra­netin­tra­net die aan­sluit bij de doel­groep en de vi­sie van on­ze klan­ten. Daar word ik blij van.

Ik ge­loof dat de scrum-me­tho­de bij­draagt aan dit goe­de eind­re­sul­taat. Een van on­ze klan­ten schreef een blog over de Blog'Kunst van sprints'. Na het le­zen voel­de ik me trots. Een mooi­er com­pli­ment over on­ze werk­wij­ze kun­nen we niet krij­gen.

*

Aan welke straat is Capica gevestigd? (antwoord in kleine letters)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?