4 hoogtepunten uit de technologische revolutie in 2016

Capica's

Oud & Nieuw

Special

Techniek

Het is al­weer de laat­ste week van het jaar. Een mo­ment van be­zin­ning. Wij pra­ten je el­ke dag van de week bij over im­pact­vol­le ge­beur­te­nis­sen uit ons vak­ge­bied. En ver­tel­len je wat je niet mag mis­sen in 2017. Mi­chael en Ma­rien trap­pen af met tech­niek.

2016, wat een jaar! We zit­ten mid­den in een tech­no­lo­gi­sche re­vo­lu­tie. En als on­li­ne be­den­kers kun­nen wij daar al­leen maar blij van wor­den. VR, In­ter­net of things, big da­ta, dro­nes en ro­bots. On­ze jon­gens­dro­men wor­den wer­ke­lijk­heid.

Michael 27-12-2016 Contact

In­ter­net of Things wordt tast­baar

Ge­noeg om over bij te pra­ten dus. We star­ten met In­ter­netIn­ter­net of Things. Een fe­no­meen dat we al lan­ger ken­nen, maar wat in 2016 tast­ba­re vor­men heeft aan­ge­no­men. Al­ler­eerst, wat is ei­gen­lijk In­ter­net of Things? Het is een net­werk van ap­pa­ra­ten, ge­bou­wen en ver­voers­mid­de­len die ver­bon­den zijn met in­ter­net. Je kunt de­ze ap­pa­ra­ten on­li­ne en van­af af­stand be­die­nen via 1 cen­traal sys­teem, zo­als je mo­bielmo­biel bij­voor­beeld.

In 2016 is the in­ter­net of things veel toe­gan­ke­lij­ker ge­wor­den. Ze­ker voor het au­to­ma­ti­se­ren van ap­pa­ra­ten. Er zijn veel kant-en-klaar op­los­sin­gen op de markt ge­ko­men. De be­kend­ste daar­van is Toon van En­eco. Dit ap­pa­raat com­mu­ni­ceert met je cv-ke­tel, ver­lich­ting en rook­mel­ders. Maar er zijn ook an­de­re voor­beel­den dit jaar ver­sche­nen, zo­als:

Het meest op­val­len­de voor ons is de ont­wik­ke­ling van soft­wa­re. Een open com­mu­ni­ty - ver­spreid over heel de we­reld - schrijft soft­wa­re om ap­pa­ra­ten op the In­ter­net of Things aan te slui­ten. Veel ge­bruik­te soft­wa­re hier­voor is Open­HABOpen­HAB. De ver­za­mel­term voor het aan­stu­ren van ap­pa­ra­ten via bij­voor­beeld een MQTT-pro­to­col heet dom­o­ti­ca. En dan komt het leu­ke ge­deel­te voor ons: we kun­nen zelf aan de slag.

Zon­ne­scherm be­die­nen op af­stand

Af­ge­lo­pen zo­mer sloot ik - Mi­chael - ver­lich­ting, een zon­ne­scherm en een ja­cuz­zi aan op in­ter­net. Ik heb daar­voor twee Rasp­ber­ry Pi's ge­bruikt, dat zijn een soort mi­ni-com­pu­ters. Hier­op bouw­de ik een we­bap­pli­ca­tie die draait op de soft­wa­re Open­HAB en ik schreef op­drach­ten in pro­gram­ma­co­de. De Rasp­ber­ry Pi sloot ik aan in het huis van een ken­nis en ver­vol­gens kon hij zelf met zijn mo­biel het zon­ne­scherm om­hoog ha­len.

Wij ver­wach­ten dat de­ze trend van thuis­au­to­ma­ti­se­ring in 2016 een vlucht neemt. Er zul­len meer kant-en-klaar­op­los­sin­gen op de markt ko­men en we ver­wach­ten dat niet al­leen nerds hun ap­pa­ra­ten op het in­ter­net kun­nen aan­slui­ten, maar dat er soft­wa­re komt waar­mee con­su­men­ten zelf aan de slag kun­nen.

Niet al­leen voor con­su­men­ten wordt dit een trend, ook be­drij­ven zul­len mee­gaan met de In­ter­net of Things. Som­mi­ge or­ga­ni­sa­ties bou­wen een lamp en scherm aan de bui­ten­kant van een ver­ga­der­zaal en slui­ten de­ze aan op hun in­tra­netin­tra­net. Zo kun­nen ze de ver­ga­der­zaal ter plek­ke boe­ken of juist voor­af op het in­tra­net. De lamp maakt zicht­baar of de zaal in ge­bruik is.

En Laird test­te af­ge­lo­pen jaar wat er ge­beurt als je een sen­sor aan­sluit op het In­ter­net of Things. Met een sen­sor kun je waar­des me­ten en de­ze waar­des ko­men re­al­ti­me op je scherm. Zo meet­te Laird of de druk van een ap­pa­raat toe­nam of juist daal­de. En hij kon de sig­na­len voor een sto­ring af­van­gen. Was er een sto­ring, dan kreeg je op het­zelf­de mo­ment een no­ti­fi­ca­tie op je te­le­foon.

Snel­le SSD Stor­a­ge

Het in­ter­net maakt ons le­ven mak­ke­lij­ker. Maar al die da­ta moet wel er­gens op­ge­sla­gen wor­den. Een an­de­re ont­wik­ke­ling in 2016 is de op­komst van SSD stor­a­ge. Su­per­snel­le op­slag. Steeds meer web­hos­ting- en cloud­or­ga­ni­sa­ties stap­pen over SSD Stor­a­ge voor hun ser­vers in hun da­ta­cen­ter. Da­ta wordt snel­ler ver­werkt en dat be­te­kent dat web­si­tesweb­si­tes en be­drijfs­ap­pli­ca­ties snel­ler gaan wer­ken. Nu zijn er nog een ge­ring aan­tal fa­bri­kan­ten van SSD Stor­a­ge, maar wij ver­wach­ten dat dit aan­tal in 2017 zal toe­ne­men.

Meer chat­bots

Een an­de­re be­lang­rij­ke ont­wik­ke­ling in 2016 was die van de chat­bots. We ken­nen al­le­maal Ty, de 'ra­cis­tische' zelfle­ren­de chat­botTy, de 'ra­cis­tische' zelfle­ren­de chat­bot van Mi­cro­soft. Dat ging fout. Maar on­der­tus­sen ma­ken Whats­app, Te­le­gram en Fa­cebook gro­te stap­pen met hun 'voor­ge­pro­gram­meer­de' bots.

Je kunt na­me­lijk de da­ta van Whats­app kop­pe­lenkop­pe­len aan je web­si­tes. In de prak­tijk be­te­kent dat dat je een or­der­num­mer kunt kop­pe­len aan een con­tact­per­soon op Whats­app. Een goed voor­beeld hier­van is OHRAOHRA. De­ze ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij laat ge­brui­kers Whatsap­pen. Heb je een kor­te vraag of wil je scha­de mel­den, dan krijg je bin­nen een paar mi­nu­ten re­ac­tie.

Maar je kunt in 2016 ook al zelf co­de schrij­ven voor een ei­gen chat­bot-func­ti­o­na­li­teit. Ide­aal voor een FAQ-mo­du­le op een web­si­teweb­si­te bij­voor­beeld. Kom je op een web­si­te, dan opent er een chat­ven­ster. Hier kun jij je vraag stel­len en krijg je een 'per­soon­lijk' ant­woord te­rug. De­ze keer zit er geen echt per­soon ach­ter, maar een com­pu­ter. Je pro­gram­meert na­me­lijk de in­put en out­put van een chat­bot.

Ook in 2017 gaat de­ze trend zich door­zet­ten. Een chat­bot ver­be­tert de er­va­ring van een be­zoe­ker. Hij is bin­nen een paar stap­pen bij de in­for­ma­tie die de be­zoe­ker no­dig heeft. Dat scheelt ein­de­loos zoe­ken op een web­si­te. Ze­ker als de web­si­te zee­ën aan in­for­ma­tie be­vat.

Be­ta­len via Whats­app

En we den­ken dat be­ta­lin­gen via Whats­app of Te­le­gram gaat toe­ne­men. Tik­kie van ABN AM­ROTik­kie van ABN AM­RO is een mooi voor­beeld van af­ge­lo­pen jaar. Stel je gaat uit­eten met een groep men­sen en 1 ie­mand be­taalt. Ach­ter­af stuurt de be­ta­ler al­le an­de­re vrien­den een Whats­app-be­richt met daar­in het be­taal­ver­zoek. Bij wel­ke bank je ook bent aan­ge­slo­ten, je kunt een­vou­dig via Ide­al be­ta­len. De be­ta­ling loopt nu nog via de brow­ser, maar in de toe­komst mis­schien wel di­rect in de app zelf.

Ben ik een mens of een spam­bot?

Naast chat­bots heb je na­tuur­lijk ook spam­bots. De bots in 2016 zijn een stuk slim­mer ge­wor­den en dat zal blij­ven toe­ne­men. Maar te­ge­lij­ker­tijd groeit de be­vei­li­ging te­gen spam­bots. Goog­leGoog­le lan­ceer­de dit jaar In­vi­si­ble Capt­chaIn­vi­si­ble Capt­cha. Capt­cha is ge­bouwd om te voor­ko­men dat bots spam plaat­sen op je web­si­te. Je kent het vast: on­der een con­tact­for­mu­lier vul je een woord in, los je een puz­zel op of klik je op plaat­jes om te la­ten zien dat jij een echt mens bent. Goog­le heeft de­ze tech­niektech­niek zo­da­nig ver­be­terd dat de capt­cha on­zicht­baar is. De web­si­te de­tec­teert hoe men­sen be­we­gen op een web­si­te. Hoe scrol­len zij? Waar klik­ken ze op? Aan de hand van de­ze in­ter­ac­tie on­der­schei­den de In­vi­si­ble Capt­cha mens van een spam­bot. Su­per­ge­bruiks­vrien­de­lijk. En best wel cool.

Ten­slot­te wil­len we je waar­schu­wen: 2017 wordt het sterf­jaar van flash­web­si­tes. In 2015 werd dit pro­ces al aan­ge­kon­digd en in 2016 bij­na af­ge­rond: flash web­si­tes zijn niet meer te be­rei­ken zon­der plug-in. In­ter­net Ex­plo­rer is ein­de­lijk zo­ver dat ook zij flash­web­si­tes er­uit fil­te­ren. Al­le web­si­tes die nu nog draai­en op flash zul­len snel in ac­tie moe­ten ko­men, an­ders ben je niet meer zicht­baar. Wij kun­nen flash om­zet­ten naar ja­vascript met Web GL en HT­ML5.

Tot zo­ver on­ze te­rug­blik en voor­uit­blik. Tijd voor een olie­bol! Wat von­den jul­lie het meest spraak­ma­ken­de tech­no­lo­gi­sche nieuws af­ge­lo­pen jaar? En waar kij­ken jul­lie naar uit in 2017 op tech­no­lo­gisch ge­bied? Laat een re­ac­tie ach­ter. Dat vin­den we leuk.

Al­vast fij­ne jaar­wis­se­ling.

*

Wat is het telefoonnummer van Capica? (10 cijfers achter elkaar typen)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?