Resultaten van betere zorg voor chronische ziekten in online magazine

 

Eén van de pro­gram­ma's van Zon­MW is Di­sea­sema­na­ge­ment Chro­ni­sche Ziek­ten (DM­CZ). En heeft als doel om be­te­re zorg te bie­den aan men­sen met chro­ni­sche aan­doe­nin­gen. De mooi­ste re­sul­ta­ten ko­men sa­men in het on­li­ne DM­CZ E-Ma­ga­zi­ne. Dit ma­ga­zi­ne heb­ben we in op­dracht van Leene Com­mu­ni­ca­tie ont­wor­pen bin­nen de huis­stijl van Zon­MW en ver­vol­gens tech­nisch ont­wik­keld. Het ma­ga­zi­ne kan ook op ta­blets en smartpho­nes be­ke­ken wor­den.

Jelle 24-11-2015 Contact

nog meer

cases

projecten