Van vluchteling naar buurtgenoot

 

Vluch­te­lin­gen die een ver­blijfs­ver­gun­ning (ver­gun­ning­hou­ders) krij­gen, moe­ten van­uit het asiel­zoe­kers­cen­trum door­stro­men naar ei­gen woon­ruim­te. Dat kun­nen ze vaak niet zelf re­ge­len, om­dat ze nog geen net­werk heb­ben in Ne­der­land. Ei­gen woon­ruim­te is het be­gin van een nieu­we start voor de­ze vluch­te­lin­gen. Een start in de Ne­der­land­se sa­men­le­ving op weg naar in­te­gra­tie en werk. Ge­meen­ten heb­ben de taak om de huis­ves­ting goed te or­ga­ni­se­ren. Om hen te on­der­steu­nen met de­ze taak is het Plat­form op­nieuw thuis op­ge­richt. Dit is een sa­men­wer­kings­ver­band van ver­schil­len­de over­he­den en de koe­pel van wo­ning­cor­po­ra­ties. Het doel is om ken­nis tus­sen par­tij­en te ont­slui­ten, cre­a­tie­ve op­los­sin­gen te vin­den en pro­ces­sen te ver­be­te­ren.

Laird 05-04-2016 Contact

Goede voorbeelden

Een goed voorbeeld doet goed volgen en dus vind je op de websitewebsite van PlatformPlatform Opnieuw Thuis goede voorbeelden van initiatieven van gemeenten die hebben geleid tot passende huisvestiging van vergunninghouders. Dit kan gaan om een specifieke casus voor woonruimte. Maar ook hoe gemeenten het proces hebben ingericht, om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Land in beeld

Iedere gemeente moet een bepaald aantal vergunninghouders aan woonruimte (zgn. taakstelling). Op de website is een interactieve landkaart te vinden, waarop zichtbaar is hoe gemeenten ervoor staan als het gaat om deze taakstelling. Loopt een gemeente op schema met woonruimte voor vergunninghouders? Of lopen zij juist achter? Omdat alle gemeenten in beeld zijn gebracht, geeft dit veel inzicht aan gemeenten en andere partijen die zich bezig houden met het huisvesten van vergunninghouders.

Kennis ontsluiten

Eén van de doelen van Platform Opnieuw Thuis is het ontsluiten van kennis. Gezamenlijk hebben we de vormgeving en techniek van de website aangepakt, waardoor de informatie overzichtelijker wordt aangeboden. De website heeft nu ook een fris en uitnodigend uiterlijk.

Update 2018: de website is inmiddels niet meer online omdat het project is afgerondUpdate 2018: de website is inmiddels niet meer online omdat het project is afgerond

nog meer

cases

projecten