Corporate website en meerdere subwebsites voor L&D Support

 

L&D sup­port maakt ta­lent­me­tin­gen, die aan­ge­ven wat de leer- en ont­wik­kel­mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten van een per­soon zijn. Voor ver­schil­len­de doel­groe­pen be­staan ver­schil­len­de me­tho­des. En dus heb­ben we voor de­ze or­ga­ni­sa­tie ook meer­de­re web­si­tes ont­wik­keld. Een cor­po­ra­te web­si­te en een sub­si­te voor ie­de­re me­tho­de. Bo­ven­dien zijn al­le web­si­tes in drie ver­schil­len­de ta­len be­schik­baar.

Het on­der­houd van meer­de­re web­si­tes in meer­de­re ta­len kan al snel een tijd­ro­ven­de klus zijn. In het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS heb­ben we hier re­ke­ning mee ge­hou­den. De ver­schil­len­de web­si­tes en ta­len kun­nen in één por­tal wor­den on­der­hou­den.

Jelle 24-11-2015 Contact

nog meer

cases

projecten