Meerdere platformen zorgen voor ondersteuning lerarenopleidingen

 

Le­ra­ren die hun vak en hun vak­ken­nis be­heer­sen, daar mag geen twij­fel over be­staan. Een aan­tal jaar ge­le­den is daar­om het ini­ti­a­tief ge­no­men om de ken­nis­com­po­nent in de le­ra­ren­op­lei­ding te ver­ster­ken door het ont­wik­ke­len van ken­nis­ba­ses, lan­de­lij­ke ken­nis­toet­sen en peer-re­view. De­ze ac­ti­vi­tei­ten zijn on­der­ge­bracht in het pro­gram­ma 10voor­de­le­raar (on­der­deel van Ver­e­ni­ging Ho­ge­scho­len). De in­span­nin­gen van do­cen­ten wer­pen hun vruch­ten af! Het schrij­ven en ac­tu­a­li­se­ren van de ken­nis­ba­ses en het ont­wik­ke­len en be­oor­de­len van toets­vra­gen voor de lan­de­lij­ke ken­nis­toet­sen le­vert een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van de le­ra­ren­op­lei­din­gen.

Jelle 20-10-2015 Contact

Website 10 voor de leraar

In eerste instantie werden wij ingeschakeld voor het ontwikkelenontwikkelen van de websitewebsite. Het doel van deze website was om docenten en directies van de lerarenopleidingen te informeren over het doel van het project 10voordeleraar10voordeleraar: de kwaliteit van lerarenopleidingen verbeteren. Om deze ambitie waar te maken zijn daarnaast diverse online initiatieven ontwikkeld, waarmee de hogescholen worden ondersteund.

Plekken reserveren voor toetsafname en toetsinzage

Het project kent meerdere processen, die bij de start nog offline plaatsvonden. Samen bekeken we welke processen efficiënter konden door ze te digitaliseren. Zo ontstond de mogelijkheid voor hogescholen om digitaal te kunnen inschrijven op landelijke toetsen. Per toets zijn er meerdere momenten waarop deze landelijk afgenomen kunnen worden, met een beperkt aantal plekken per tijdsslot. Hogescholen reserveren voor het hele jaar plekken per toets en dat doen alle hogescholen tegelijk. Dat betekent een piekbelasting op de server. Deze monitoren we de hele inschrijfperiode, zodat de applicatie bereikbaar blijft.

De applicatie voor toetsinzage wordt door leerlingen gebruikt. Zij kunnen zich inschrijven voor inzagemomenten van gemaakte toetsen, zodat zij kunnen zien welke vraag goed en welke vragen fout beantwoord zijn.

Vier platformen voor diverse doelgroepen

Het afnemen van toetsen kan niet zonder een gedegen voorbereiding. De betrokken personen hebben ieder een andere rol en moeten precies weten wat er moet gebeuren. Vier portals ondersteunen dit proces. Zo is er een platformplatform voor het landelijk overleg van examencommissies lerarenopleidingen, een platform voor toetsafnamecoördinatoren en een platform voor instituutsbeheerders. Voor het bepalen van de norm van de toetsen wordt het platform voor het normeringspanel ingezet.

Emailopvolging

Bij 10voordeleraar komen heel veel vragen binnen via e-mail. Sommige vragen zijn inhoudelijk van aard andere gaan over processen. De vragen worden gesteld door zowel leraren, directies van scholen en van leerlingen zelf. Niet iedere vraag kan door dezelfde persoon beantwoord worden. Het e-mailopvolgsysteem is ingericht met een rechtenstructuur, waardoor duidelijk is wie welk type vraag kan beantwoorden. Vragen kunnen gebundeld worden en uitgezet binnen verschillende expertises. Iedere e-mail krijgt een tijdslimiet mee, waardoor betrokken personen reminders ontvangen en de vraag dus op tijd beantwoord kan worden. Alle vragen en de bijbehorende antwoorden worden bewaard en kunnen eenvoudig doorzocht worden, zodat de vraag een volgende keer direct beantwoord kan worden zonder dat er navraag gedaan hoeft te worden.

Intranet platform

Capica intranetintranet vormde de basis voor het intranet platform van 10voordeleraar. We hebben diverse maatwerk apps ontwikkeld, die peer-reviewgroepen ondersteunen. De applicatie helpt docenten met elkaar samen te werken en te rapporteren over de voortgang van peer-review. Iedere groep heeft een eigen, afgeschermde omgeving. Docenten documenteren binnen deze omgeving documenten op een centrale plek. Zij registreren uren en accorderen uren van leden van de projectgroep. Bovendien delen zij kennis met elkaar.

nog meer

cases

projecten