Nieuwsbrief Capica maart 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Marléne 16-03-2017 Contact

In de­ze edi­tie lees je meer over:

Van In­ter­net­bu­reau naar On­li­ne Be­den­kers

Van Ca­pi­ca In­ter­net­bu­reau naar Ca­pi­ca On­li­ne Be­den­kers, in­clu­sief een ver­nieuw­de huis­stijl. Mar­lé­ne legt uit waar­om het tijd was voor de­ze ver­nieu­wing. De on­li­ne pro­jec­ten die we op­le­ve­ren zijn zo di­vers, dat de term in­ter­net­bu­reau niet meer vol­doen­de was. We be­den­ken op­los­sin­gen waar or­ga­ni­sa­ties écht ver­der mee ko­men. Dat kan gaan om een web­si­te of in­tra­net, maar bij­voor­beeld ook om soft­wa­re op­los­sin­gen op maat. On­li­ne Be­den­kers>>Lees meer

Zo sluit jouw web­si­te naad­loos aan bij je doel­groep

Het ui­ter­lijk van je web­si­te be­staat uit meer dan al­leen mooie vorm­pjes en kleur­tjes. De­sign is pas de­sign als je het goed kunt on­der­bou­wen. Met user cen­te­red de­sign plaats je jouw eind­ge­brui­ker cen­traal en sluit je naad­loos aan op zijn be­hoef­ten. User cen­te­red de­sign>>Lees meer

In­tra­net Con­gres 2017

Op 23 maart 2017 vindt al­weer de 9de edi­tie van het Con­gres In­tra­net plaats in het Me­dia­Pla­za in Utrecht. Ook dit jaar is Ca­pi­ca weer aan­we­zig als spon­sor met een ei­gen stand en gaan on­ze on­li­ne be­den­kers graag met je in ge­sprek over trends en ont­wik­ke­lin­gen in het vak­ge­bied. Con­gres>> Lees meer

Wat be­te­ke­nen de tech­no­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen voor jouw be­drijf?

Wil je als be­drijf suc­ces­vol blij­ven, dan zul je nu al moe­ten in­spe­len op tech­no­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen van de toe­komst. Maar het moei­lij­ke hier­aan is, waar staan we over tien jaar? Tien jaar ge­le­den wa­ren we al trots als we kon­den faxen, prin­ten en scan­nen op één ap­pa­raat. Toe­komst>>Lees meer

Fa­ke nieuws, buur­man Henk en ver­jaar­dags­praat

Da­ge­lijks krij­gen we gro­te hoe­veel­he­den (di­gi­ta­le) in­for­ma­tie te ver­wer­ken en par­tij­en als Goog­le en Fa­cebook be­pa­len met hun al­go­rit­mes wat jij te zien krijgt op je scherm. Maar in hoe­ver­re kun je er van­uit gaan, dat het nieuws dat je ziet de waar­heid is? En wie is hier ver­ant­woor­de­lijk voor? Fa­ke nieuws>>Lees meer

Aan­mel­den nieuws­brief

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie kan Aan­mel­denhier.