Nieuwsbrief Capica april 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Sabine 19-04-2017 Contact

Is jul­lie in­tra­net al 'mil­len­ni­al-proof'?

Een in­tra­net moet mee­groei­en met je or­ga­ni­sa­tie, maar voor­al ook met je me­de­wer­kers. De ba­sis van een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net be­gint dus ook met in­zicht krij­gen in de be­hoef­ten en ver­wach­tin­gen van de­ze groep en dat is een 'on­go­ing pro­ces­s'. Want niet al­leen de we­reld om ons heen ver­an­dert, maar ook het 'ty­pe' werk­ne­mer. Mil­len­ni­als>> Lees meer

Een nieu­we si­te voor ad­vies­bu­reau T-MC

T-MC is al ruim 20 jaar hét ad­vies­bu­reau voor de or­ga­ni­sa­tie van mens en pro­ces. Om hun doel­stel­lin­gen te (blij­ven) be­ha­len, heeft T-MC on­langs hun mis­sie en vi­sie aan­ge­scherpt. Dat heeft on­der an­de­re ge­leid tot een ver­nieuw­de huis­stijl en web­si­te. Ca­se>> Lees meer

6 tips voor een chat­ven­ster op je si­te

Steeds meer web­si­tes ma­ken ge­bruik van een chat­ven­ster. Over­weeg je om een chat­ven­ster op je web­si­te te plaat­sen? Dit is een per­soon­lij­ke ma­nier om in con­tact te ko­men met je doel­groep. Eric geeft je in zijn blog 6 prak­ti­sche tips om van de­ze func­ti­o­na­li­teit een suc­ces te ma­ken. Chat­ven­ster>> Lees meer

Wat we van apen kun­nen le­ren

Net als men­sen, zijn ook apen in staat om sa­men te wer­ken, ze­ker als dat voor­deel op­le­vert. Is het voor­deel voor bei­de par­tij­en het­zelf­de? Dan ver­loopt de sa­men­wer­king meest­al pri­ma! Is er ver­schil? Dan wordt het al een stuk in­ge­wik­kel­der. Wat kun­nen wij daar van le­ren?
Sa­men­wer­king>> Lees meer

Plan­ningstool (flex)me­de­wer­kers

Het ma­ken van een goe­de per­so­neels­plan­ning kan veel tijd kos­ten, ze­ker wan­neer de hoe­veel­heid me­de­wer­kers die je no­dig hebt fluc­tu­eert. Daar­om ont­wik­kel­de Ca­pi­ca een unie­ke plan­ningstool. Wer­ken met de­ze tool be­spaart or­ga­ni­sa­ties tijd en geld. Plan­ningstool>> Lees meer

Aan­mel­den nieuws­brief

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie kan Nieuws­briefhier.