Competentiemeter met 360°-feedbackmethode

 

Voor or­ga­ni­sa­ties is het nood­za­ke­lijk dat me­de­wer­kers zich blij­ven ont­wik­ke­len. Twaalf jaar ge­le­den liet de Pro­vin­cie Dren­the een on­li­ne com­pe­ten­tie­me­ter ont­wik­ke­len. Af­ge­lo­pen jaar breid­den zij de­ze tool uit met een 360°-feed­back­mo­du­le voor lei­ding­ge­ven­den.

"In de door­ont­wik­ke­ling van on­ze on­li­ne com­pe­ten­tie­me­ter heb ik in­ge­zet op de 360°-feed­back­me­tho­de voor lei­ding­ge­ven­den. Voor­heen vul­den we de­ze vra­gen­lijst in op pa­pier, maar dat is niet meer van de­ze tijd. Dat kan mak­ke­lij­ker on­li­ne, dus keek ik of we kon­den aan­slui­ten bij de be­staan­de com­pe­ten­tie­me­ter", ver­telt Roe­lie Ho­ving, stra­te­gisch HR-ad­vi­seur bij pro­vin­cie Dren­the.

Jelle 26-10-2016 Contact

De feedbackmethode

Een mooie uitdaging van de Provincie Drenthe. Want: Hoe bouw je een 360°-feedbackmethode in een bestaande competentiemeter? Allereerst keken we naar de methodiek achter de feedbackmethode. Zowel de leidinggevenden als alle personen om hem heen beoordelen het functioneren van de leidinggevende. Deze uitkomst wordt gebruikt als input voor functioneringsgesprekken. Zo kan er gestuurd worden op het verbeteren van een competentie, trainingsbehoeften, teambuilding en effectiviteit van de trainingen.

Je kunt niet zomaar een vragenlijst ombouwen naar techniektechniek. Daarom definieerden we samen met de Provincie Drenthe alle competenties van de leidinggevenden. Welk niveau verwachten zij van de leidinggevenden en wat verstaan zij onder de competenties? Dit schreef de provincie zo helder mogelijk uit en gebruikten wij als meetlat voor de techniek.

Online omgeving

Het resultaat is een online omgeving waar medewerkers en leidinggevenden voorafgaand aan het functioneringsgesprek hun bevindingen invullen. Uit het systeem halen zij een samenvatting met projectmatige scores en grafieken. 

Roelie Hoving: "Capica nam ons stap voor stap mee in het proces."

Roelie: "Techniek is niet mijn sterkste kant, dus ik moest af en toe buiten mijn comfort zone werken. Maar Capica heeft ons bij de hand genomen en ons gedurende het proces goed begeleid. Dat maakte de samenwerking prettig. Je wordt altijd goed te woord gestaan en je vragen worden meestal snel beantwoord. De 360°-feedback voor medewerkers is de volgende fase, maar daar zal ik hier intern eerst wat tijd voor moeten inruimen." 

nog meer

cases

projecten