De comeback van de nieuwsbrief

Een jaar of 10 ge­le­den ver­stuur­de vrij­wel ie­der be­drijf wel een di­gi­ta­le nieuws­brief. Met de komst van nieu­we (so­ci­al) me­dia ver­loor de nieuws­brief ech­ter aan po­pu­la­ri­teit. Ster­ker nog, het heeft zelfs een be­hoor­lij­ke tijd best een stof­fig ima­go ge­had. Wat mij be­treft on­te­recht. Dat de nieuws­brief in­mid­dels weer he­le­maal te­rug van weg­ge­weest is, vind ik dan ook een mooie (en lo­gi­sche) ont­wik­ke­ling.

Eric 23-10-2017 Contact

 

Con­tent­mar­ke­ting

Zo­als met ie­de­re (mar­ke­ting)tool, het gaat uit­ein­de­lijk om wat je er mee doet. Een nieuws­briefnieuws­brief die he­le­maal vol staat met re­cla­me le­vert je, be­hal­ve een hoop uit­schrij­vin­gen, niks op. Maar wan­neer je con­tentcon­tent met zorgzorg is af­ge­stemd op de in­te­res­ses en in­for­ma­tie­be­hoef­te van je doel­groep, biedt je meer­waar­de (en be­reik je je doe­len). Dit is dan ook de ba­sis van con­tent­mar­ke­ting.

Meer diep­gang

Met een nieuws­brief kun je ook veel be­ter de diep­te in gaan dan bij­voor­beeld in een so­ci­al me­dia post. En juist die diep­gang is waar veel men­sen be­hoef­te aan heb­ben. Die mix is in­te­res­sant en een nieuws­brief kan een mooie aan­vul­ling zijn op de ka­na­len die je nu al in­zet.

Re­le­van­tie

Zorg er ui­ter­aard wel voor dat je mai­ling­lijst met zorg is sa­men­ge­steld en houd de­ze ac­tu­eel. Be­steedt ook aan­dacht aan het wer­ven van nieu­we abon­nees, bij­voor­beeld via je web­si­teweb­si­te of door je con­tac­ten ac­tief of je nieuws­brief te wij­zen. Ove­ri­gens is het aan­bie­den van een uit­schrijf­mo­ge­lijk­heid ver­plicht. Maar hoe re­le­van­ter je con­tent, des te la­ger het aan­tal uit­schrij­vin­gen na­tuur­lijk.

Ef­fec­ti­vi­teit in beeld

Een an­der groot voor­deel van de nieuws­brief is dat je tot in de­tails het ef­fect er­van in kaart kan bren­gen. Denk bij­voor­beeld aan cij­fers over be­reik en het aan­tal clicks. De­ze in­for­ma­tie ge­ven je meer in­za­ge in hoe je nieuws­brief ont­van­gen (en ge­le­zen) wordt en ge­ven je hand­vat­ten om je nieuws­brief nog ef­fec­tie­ver te ma­ken.

Res­pon­si­ve de­sign

Wist je trou­wens dat bij­na de helft van al­le e-mails ge­o­pend wordt op een mo­biel ap­pa­raat? Net als je web­si­te, is het dus ook be­lang­rijk dat je e-mai­ling zich aan­past aan het de­vi­ce waar­op het be­ke­ken wordt.

Kop­pe­ling web­si­te

Steeds meer op­dracht­ge­vers van Ca­pi­ca kie­zen er­voor om het CMS van hun web­si­te uit te brei­den met een e-mail mo­du­le. Han­dig, want dit voor­komt dat je in meer­de­re sys­te­men moet in­log­gen.

Twij­fe­len jul­lie of een di­gi­ta­le nieuws­brief van meer­waar­de is voor jul­lie or­ga­ni­sa­tie? Of wil je meer in­for­ma­tie ont­van­gen over de­ze mo­du­le? Ik zou het leuk vin­den om hier eens met je over te spar­ren. Mijn con­tact­ge­ge­vens vind je Con­tacthier.

 

*

Hoeveel letters heeft de naam Capica? (antwoord is numeriek)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?