Nieuwsbrief augustus 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Marléne 23-08-2017 Contact

Ja maar.....wat le­vert het je op

Ken je het ge­dach­ten­goed van Ber­t­hold Gun­ster over Om­den­ken? Bij om­den­ken leer je op een ja-en-ma­nier in het le­ven te staan in plaats van een ja-maar-ma­nier. Een ma­nier van den­ken die we bij Ca­pi­ca vol­op om­ar­men. Ster­ker nog, we pas­sen de the­o­rie van om­den­ken al heel vaak toe (en vin­den het nog leuk ook). Hoe we dat doen? In mijn blog ver­tel ik je er meer over. Om­den­ken>>Lees meer

Web­si­te ge­meen­te Rot­ter­dam laat in­wo­ners ver­duur­za­men

Om Rot­ter­dam­se wo­ningei­ge­na­ren te hel­pen bij het ver­duur­za­men van hun wo­ning werd on­langs de web­si­te van Rot­ter­dam Ener­gie­be­spa­ring ver­nieuwd. Ca­pi­ca was ver­ant­woor­de­lijk voor de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie van de web­si­te. In de­ze ca­se ver­tel­len we je er meer over. Ca­se Rot­ter­dam>>Lees meer

Lief­de voor je werk

In­mid­dels werk ik nu al­weer zo'n 5 jaar bij Ca­pi­ca en ik kan wel stel­len dat ik hier écht op mijn plek zit. Dat heeft een aan­tal re­de­nen, zo­als bij­voor­beeld de fij­ne sfeer. Dit viel me ook di­rect op bij mijn eer­ste ken­nis­ma­king met Ca­pi­ca. Want 'on­ze' eer­ste ont­moe­ting kun je ze­ker bij­zon­der noe­men. Ca­pi­ca­nen>> Lees meer

Uit­ge­licht: HRM hand­boek

Veel or­ga­ni­sa­ties heb­ben een HR hand­boek. De­ze hand­boe­ken wor­den steeds uit­ge­brei­der en dat brengt een aan­tal uit­da­gin­gen met zich mee. Hoe houd je de con­tent ac­tu­eel? En hoe zorg je er­voor dat het over­zich­te­lijk blijft? In­tra­net>> Lees meer

Web­si­te APK

Op een ef­fec­tie­ve web­si­te wor­den doe­len be­haald. Maar zijn je doe­len nog het­zelf­de als toen je hui­di­ge web­si­te 'li­ve' ging? Past je ver­haal nog bij je doel­groep? En is je web­si­te qua tech­niek nog van de­ze tijd? Of qua de­sign? Kort­om, is je web­si­te (nog) ef­fec­tief? Of is het in­mid­dels tijd voor een 'AP­K'? APK>>Lees meer

In­schrij­ven voor de vol­gen­de nieuws­brief

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie Nieuws­briefkan hier.