Nieuwsbrief juni 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Marléne 26-06-2017 Contact

Kun je hap­pi­ness ma­na­gen?

Bin­nen Ca­pi­ca word ik door me­de­wer­kers ook wel 'hap­pi­ness ma­na­ger' ge­noemd. Een ti­tel die ik zelf wel­licht niet zo snel zou uit­kie­zen, maar waar ik wel ont­zet­tend trots op ben. De term 'hap­pi­ness ma­na­ger' sug­ge­reert dat je 'hap­pi­nes­s', of ver­taald 'ge­luk', kunt ma­na­gen. Dat zou ook be­te­ke­nen dat je dus bij een op­ti­maal re­sul­taat je (te ma­na­gen) me­de­wer­kers 100% ge­luk kunt bie­den. Blog>>Lees meer

Blog: Work smar­ter

Een han­de­ling die je dub­bel uit moet voe-ren? Zon­de van de tijd! Vaak zien men­sen wel dat een pro­ces niet ef­fi­cient is, maar het aan­pas­sen er­van lijkt vaak een té gro­te stap. Jelle ver­telt je in zijn blog meer over en­ke­le voor­beel­den uit de prak­tijk, de op­los­sin­gen en on­ze aan­pak. Blog>> Lees meer

Hoe maak je het in­tra­net écht so­ci­aal?

Op een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net wordt on­li­ne sa­men­ge­werkt, ken­nis ge­deeld en ga zo maar door. In­for­ma­tie toe­voe­gen is niet meer een taak van al­leen de af­de­ling com-mu­ni­ca­tie, ie­der­een kan bij­dra­gen. Sa­men zorg je voor het suc­ces. Toch kan de over­gang van een klas­siek in­tra­net naar een so­ci­aal in­tra­net best een 'en­ge' stap zijn.
Blog>> Lees meer

Nieuw: het on­li­ne kwa­li­teits­hand­boek

In het kwa­li­teits­hand­boek zijn on­der an­de­re be­lang­rij­ke pro­ce­du­res, werk­in­struc­ties en for­mu­lie­ren te vin­den. De hoe­veel­heid do-cu­men­ta­tie bin­nen een kwa­li­teits­hand­boek is vaak aan­zien­lijk. Daar­om is een goe­de in­rich­ting en een dui­de­lij­ke na­vi­ga­tie van groot be­lang. Nieuws>> Lees meer

On­li­ne be­den­ker ge­zocht: PHP de­vel­o­per

We groei­en hard en zijn op zoek naar nieu­we on­li­ne be­den­kers. Ben of ken jij een en­thou­si­as­te PHP web­de­vel­o­per? Dan gaan we graag met je in ge­sprek. Be­nieuwd naar de va­ca­tu­re? Va­ca­tu­res>> Lees meer

Aan­mel­den nieuws­brief

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie Nieuws­briefkan hier.