Capicaan aan het woord: 3 jaar, 3 projecten en vele sprints verder

2015 was zo'n jaar. Ik stond stil in mijn ont­wik­ke­ling en sleep­te me­zelf el­ke och­tend weer uit bed. Het was tijd om op zoek te gaan naar een nieu­we uit­da­ging.

Minoe 06-04-2018 Contact

nieuws­brief

Mijn nieu­we werk­zaam­he­den be­ston­den on­der an­de­re uit het schrij­ven en ver­stu­ren van een di­gi­ta­le nieuws­briefnieuws­brief. Aan­ge­zien mijn voor­gan­ger al ver­trok­ken was voor mijn in­dienst­tre­ding en er geen over­dracht of eni­ge an­de­re hand­lei­ding op schrift be­kend was, moest ik het zelf "uit­vo­ge­len".
Na wat uit­zoek­werk, kwam ik er­ach­ter dat de nieuws­brief ge­fa­ci­li­teerd werd door Ca­pi­ca.
Eén of an­de­re club uit Ca­pel­le aan den IJs­sel. Ik had de naam Ca­pi­ca wel eens voor­bij zien ko­men in mijn net­werk op Lin­kedIn. En zo bleek de di­rec­tie van Ca­pi­ca in de­zelf­de plaats als ik te wo­nen en heb­ben we waar­schijn­lijk op de­zelf­de bar van de plaat­se­lij­ke kroeg ge­danst. 

Mijn aan­spreek­punt bij Ca­pi­ca was EricEric. Een jon­ge knul, net af­ge­stu­deerd, maar kwam van­af het eer­ste con­tact­mo­ment over als een se­ni­or.
Met Eric had ik ge­lijk de be­ken­de klik. Hij kwam pro­fes­si­o­neel, ser­vi­ce­ge­richt en voor­al ge­dul­dig over. En Eric com­mu­ni­ceer­de "nor­maal", in een taal die ik be­greep. Sa­men ver­stuur­den we de meest fan­tas­ti­sche nieuws­brief.

web­si­te

Niet veel la­ter be­sloot ik mijn loop­baan­car­ri­è­re el­ders voort te zet­ten. Mijn nieu­we werk­ge­ver bleek be­hoef­te te heb­ben aan een nieu­we web­si­teweb­si­te. Ik kreeg de vol­le­di­ge re­gie over dit pro­ject, te gek. Naast dat de nieu­we web­si­te in­for­ma­tief moest zijn, was het voor mij voor­al be­lang­rijk dat hij tech­nisch mak­ke­lijk be­heers­baar zou zijn.

Ik twij­fel­de geen se­con­de. Zon­der ook maar een an­de­re par­tij uit te no­di­gen, ging ik met Ca­pi­ca de uit­da­ging 're­a­li­sa­tie nieu­we web­si­te' aan. Pro­ject­lei­der Jelle werd ge­ïn­tro­du­ceerd, ook met Jelle klik­te het. Tien we­ken lang had­den we in­ten­sief con­tact en na 7 sprintssprints moest ik ge­woon af­kic­ken, na­dat we het pro­ject suc­ces­vol had­den af­ge­slo­ten.

maat­werk ap­pli­ca­tie AVG

Toen ik me­dio 2017 zocht naar een op­los­sing om dos­siers, die zeer pri­va­cy ge­voe­li­ge (per­soons)ge­ge­vens be­vat­ten, via een be­vei­lig­de om­ge­ving met on­ze op­dracht­ge­vers uit te wis­se­len, was het dan ook lo­gisch om Ca­pi­ca hier­voor om ad­vies te vra­gen.
En zo ont­stond het klan­ten­por­taal, dat nu ge­bruikt wordt bij di­ver­se ge­meen­ten. En in mijn me­ning voor al­le or­ga­ni­sa­ties in­ge­zet kan wor­den, door­dat het ge­bruiks­vrien­de­lijk is en vol­doet aan de ei­sen van de wet Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming.

Ca­pi­ca en ik

In­mid­dels zijn we 3 jaar, 3 pro­jec­ten en ve­le sprints ver­der. Be­gin van dit jaar hak­te ik de knoop door, het was weer tijd voor een nieu­we uit­da­ging. Op een re­gen­ach­ti­ge dag grap­te mijn man nog; wil je niet bij Ca­pi­ca wer­ken? Je bent al­tijd zo en­thou­si­ast over dat bu­reau.
Hij had ge­lijk, Ca­pi­ca en ik zijn een goed team. En nu ben ik on­der­deel van het team, ik ben een Ca­pi­caan.

*

Wat is het telefoonnummer van Capica? (10 cijfers achter elkaar typen)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?