Website van Tenten Trappen toegevoegd aan portal XMS

Voor trap­pen­fa­bri­kant Vi­os van den Hon­del ont­wik­kel­den we sa­men met Grap­hic De­sign in 2012 een web­si­te, waar­bij on­der an­de­re de be­zoe­kers in 3 stap­pen een ei­gen trap kun­nen sa­men­stel­len. De fa­bri­kant heeft nog een aan­tal an­de­re trap­pen brands, met ie­der een ei­gen web­si­te. De­ze web­si­tes voe­gen we één voor één toe aan het por­tal XMS van Vi­os van den Hon­del. Voor­deel hier­van is dat al­le web­si­tes te be­he­ren zijn in het­zelf­de Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem. En bo­ven­dien kun­nen ver­schil­len­de on­der­de­len op al­le web­si­tes ge­bruikt wor­den.

11-06-2013