Project in de schijnwerpers: ingenieursbureau Deerns

Het is niet de eer­ste keer dat we voor het groot­ste on­af­han­ke­lij­ke in­ge­ni­eurs­bu­reau van Ne­der­land de cor­po­ra­te web­si­te maak­ten. Maar dat maakt ons al­leen maar trot­ser dat we ook nu ge­vraagd zijn voor het ont­wik­ke­len van de tech­niek van de web­si­te van Deerns. Het ont­werp werd ver­zorgd door De­sign­desk.

30-08-2012

Van­af de eer­ste ge­sprek­ken over de­ze nieu­we web­si­te zijn we be­trok­ken ge­weest bij het pro­ject en heb­ben we on­der an­de­re ge­ad­vi­seerd over de func­ti­o­na­li­tei­ten en de ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid. De web­si­te be­staat uit een por­tal waar­mee de web­si­tes uit ver­schil­len­de lan­den te be­he­ren zijn. Ook is er een aan­tal mo­du­les spe­ci­aal op maat ge­maakt, wat de web­si­te heel ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid maakt. Bui­ten de cor­po­ra­te web­si­te zijn er in het por­tal ook spe­ci­al in­te­rest web­si­tes te vin­den. 

Voor het ver­zen­den van nieuws­brie­ven ge­bruikt Deerns on­ze nieuws­brie­ven­ap­pli­ca­tie /pro­duc­ten/nieuws­brie­venE-Be­richt. Er wor­den meer­de­re ui­tin­gen mee ver­stuurd naar ver­schil­len­de doel­groe­pen, zo­wel in- als ex­tern. De vorm­ge­ving van de web­si­te is ook door­ge­voerd in de tem­pla­tes van de nieuws­brie­ven, zo­dat al­le di­gi­ta­le ui­tin­gen de­zelf­de stijl heb­ben. http://www.deerns.nlBe­kijk hier de web­si­te van in­ge­ni­eurs­bu­reau Deerns.