Blog: De comeback van de nieuwsbrief

Een jaar of 10 ge­le­den ver­stuur­de vrij­wel ie­der be­drijf wel een di­gi­ta­le nieuws­brief. Met de komst van nieu­we (so­ci­al) me­dia ver­loor de nieuws­brief ech­ter aan po­pu­la­ri­teit. Ster­ker nog, het heeft zelfs een be­hoor­lij­ke tijd best een stof­fig ima­go ge­had. Wat mij be­treft on­te­recht. Dat de nieuws­brief in­mid­dels weer he­le­maal te­rug van weg­ge­weest is, vind ik dan ook een mooie (en lo­gi­sche) ont­wik­ke­ling.

Sabine 23-10-2017 Contact

Meer le­zen over dit on­der­werp? Lees dan on­ze Blogblog

Gerelateerd