Hoe bouw je een succesvolle online community

Een on­li­ne com­mu­ni­ty is een di­gi­ta­le ver­za­mel­plek waar­bin­nen men­sen met een ge­za­men­lij­ke in­te­res­se, over­een­komst of doel sa­men ko­men. Het in­tra­net is een voor­beeld van zo'n on­li­ne com­mu­ni­ty en ook bin­nen het in­tra­net kan er spra­ke zijn van (sub)com­mu­ni­ties. Maar wat be­paalt nu het suc­ces van zo'n com­mu­ni­ty?

Marléne 21-09-2017 Contact

We zien in de prak­tijk dat suc­ces­vol­le on­li­neon­li­ne com­mu­ni­ties in hoofd­lij­nen het­zelf­de ge­ma­na­ged wor­den als of­fli­ne com­mu­ni­ca­ties. Bij een of­fli­ne com­mu­ni­tycom­mu­ni­ty kun je bij­voor­beeld den­ken aan een net­werk­ver­e­ni­ging waar­bij re­gel­ma­tig bij­een­kom­sten wor­den ge­or­ga­ni­seerd. Na­tuur­lijk is de ma­nier waar­op je el­kaar ont­moet an­ders in bei­de we­rel­den, maar er zijn ook veel over­een­kom­sten. De be­lang­rijk­ste over­een­komst? Zo­wel on­li­ne als of­fli­ne heb je te ma­ken met le­den en ben je af­han­ke­lijk van hun in­breng. In de­ze blogblog geef ik graag en­ke­le tipstips uit de of­fli­ne we­reld, die jou gaan hel­pen bij het ma­na­gen van je on­li­ne com­mu­ni­ty.

De juis­te voor­be­rei­ding

Het suc­ces van een on­li­ne com­mu­ni­ty wordt voor een groot deel al be­paald voor­dat de­ze über­haupt li­ve is. Dit is mis­schien wel één van de be­lang­rijk­ste fa­ses. En­ke­le voor­beel­den van za­ken waar voor­af goed over na­ge­dacht moet wor­den zijn:

  • Wat is het doel van de com­mu­ni­ty (wat wil je be­rei­ken)?
  • Waar­om zou men lid wil­len wor­den (wat biedt de com­mu­ni­ty haar le­den voor meer­waar­de)
  • Hoe is de com­mu­ni­ty be­na­der­baar (mag ie­der­een lid wor­den)?

Bij een of­fli­ne com­mu­ni­ty is het vaak al veel van­zelf­spre­ken­der om voor­af na te den­ken over dit soort vra­gen. Stel je wilt bij­voor­beeld net­werk­bij­een­kom­sten or­ga­ni­se­ren. Dan ligt het voor de hand dat je di­rect een ant­woord kan ge­ven op bo­ven­staan­de vra­gen. Waar­om zou dit bij een on­li­ne com­mu­ni­ty an­ders zijn?

Wha­t's in it for me?

Een com­mu­ni­ty mag ook nooit ge­zien wor­den als een doel op zich of om­dat 'men vindt dat er be­hoef­te is aan een be­paal­de com­mu­ni­ty'. Stel bij de op­rich­ting van een com­mu­ni­ty daar­om al­tijd de vraag: waar­om zou men lid wil­len wor­den en wat gaat het de le­den bren­gen. Ook dit is niet an­ders dan in de of­fli­ne we­reld.

Neem als voor­beeld een of­fli­ne ken­nis­ses­sie waar­voor men zich kan in­schrij­ven. Men­sen schrij­ven zich in om­dat het on­der­werp hen aan­spreekt en om­dat de 'W­ha­t's in it for me' dui­de­lijk is. Niet om­dat een an­der vindt dat het in­te­res­sant is.

De com­mu­ni­ty ma­na­ger

Wat je ook in je voor­be­rei­ding mee zou moe­ten ne­men is wie de com­mu­ni­ty ma­na­ger is en wel­ke rol hij of zij krijgt. Bij een of­fli­ne com­mu­ni­ty is het een van­zelf­spre­kend­heid dat er ie­mand is die het voor­touw neemt, op­treed als am­bas­sa­deur en die het aan­spreek­punt is bij vra­gen. Ook in een on­li­ne com­mu­ni­ty heb je ie­mand no­dig die de­ze rol op­pakt. Hoe die rol in­ge­vuld moet wor­den kan ver­schil­len, maar in bei­de we­rel­den is het be­lang­rijk om hier voor­af over na te den­ken.

Hoe­veel vrij­heid geef je? 

Een com­mu­ni­ty vorm je met el­kaar en het staat of valt met de in­breng van de le­den. Ons ad­vies is daar­om om de rech­ten van le­den niet te veel in te per­ken. Bij een of­fli­ne bij­een­komst ver­wacht je vaak ook een ac­tie­ve hou­ding van deel­ne­mers. Daar­bij vraag je ook niet of men­sen aan­we­zig wil­len zijn maar voor­al niks wil­len zeg­gen. Wees ook flexi­bel als het gaat om wie de com­mu­ni­ty ma­na­ger is. Dit hoeft niet al­tijd ie­mand van de af­de­ling com­mu­ni­ca­tie te zijn. Ster­ker nog, de voor­keur zou uit moe­ten gaan naar ie­mand die dicht bij het on­der­werp staat.

Ons ad­vies is daar­naast om men­sen vrij te la­ten als het gaat om het aan­ma­ken van on­li­ne com­mu­ni­ties. Suc­ces­vol­le com­mu­ni­ties slui­ten aan bij een be­hoef­te, dus dat de­ze ont­staan is ook lo­gisch. Geef de­ze ruim­te ook als or­ga­ni­sa­tie. Ster­ker nog, sti­mu­leer het.

Toch zien we in de prak­tijk dat or­ga­ni­sa­ties het soms las­tig vin­den om te­veel vrij­heid te ge­ven. Ik denk dat het voor­al ook kwes­tie van wen­nen is. Bij twij­fel stel ik dan ook al­tijd de vraag: hoe zou je hier­over den­ken als het een om een of­fli­ne si­tu­a­tie zou gaan? En dat is mis­schien dan ook wel de be­lang­rijk­ste tip!

Ver­der pra­ten over jul­lie on­li­ne com­mu­ni­ties? 

Wil je eens spar­ren over de com­mu­ni­ties bin­nen jul­lie or­ga­ni­sa­tie? Of over­weeg je dit aan te gaan bie­den aan je me­de­wer­kers? Ik ga hier­over graag met je in ge­sprek! Mijn con­tact­ge­ge­vens vind je Con­tacthier. In­for­ma­tie over ons so­ci­aal in­tra­netin­tra­net vind je In­tra­nethier

*

Wat is het telefoonnummer van Capica? (10 cijfers achter elkaar typen)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?