Kun je happiness op de werkvloer managen?

Bin­nen Ca­pi­ca word ik door me­de­wer­kers ook wel 'Hap­pi­ness Ma­na­ger' ge­noemd. Een ti­tel die ik zelf wel­licht niet zo snel zou uit­kie­zen, maar waar ik wel ont­zet­tend trots op ben. De term 'hap­pi­ness ma­na­ger' sug­ge­reert dat je 'hap­pi­nes­s', of ver­taald 'ge­luk', kunt ma­na­gen. Dat zou ook be­te­ke­nen dat je dus bij een op­ti­maal re­sul­taat je (te ma­na­gen) me­de­wer­kers 100% ge­luk kunt bie­den.

Marléne 26-06-2017 Contact

Dat is na­tuur­lijk niet zo. Maar ik ben er van over­tuigd dat je als ma­na­ger wél al­tijd het ge­lukge­luk van je me­de­wer­kers mee moet ne­men in je han­de­len. Want daar wor­den niet al­leen je me­de­wer­kers ge­luk­ki­ger van, maar jij ook.

Meer hap­pi­ness op de werk­vloer

Als je lek­ker in je vel zit, je je­zelf kan zijn en op de juis­te func­tie zit dan geeft dat kracht en zelf­ver­trou­wen. Een be­lang­rij­ke ba­sis om het bes­te uit je­zelf te ha­len. Door me­de­wer­kers in hun kracht te zet­ten, geef je hen de mo­ge­lijk­heid om te groei­en en dat heeft al­leen maar voor­de­len. In de eer­ste plaats voor de me­de­wer­ker zelf, maar daar­naast ook voor klan­ten. Want ook zij krij­gen het best mo­ge­lij­ke re­sul­taat. Een mooie quo­te (van Al­bert Ein­stein) die hier­bij past is: Al­les dat wer­ke­lijk groots en in­spi­re­rend is, is ge­cre­ëerd door een in­di­vi­du dat kon wer­ken in vrij­heid". Daar sluit ik mij vol­le­dig bij aan! 

# Ver­trou­wen

Ver­trou­wen staat voor mij ab­so­luut op num­mer 1. Niet al­leen tus­sen mij en de me­de­wer­kers, maar ook on­der­ling. Het is de fun­de­ring voor ie­der ge­zond func­ti­o­ne­rend team. Door 'ver­trou­wen te ge­ven', zet je de an­der in zijn of haar kracht.

Mijn eer­ste lan­ge va­kan­tie (ja­ren ge­le­den al­weer) naar Au­stra­lië was zo'n voor­beeld. Ik wist dat ik niet al­tijd (goed) te be­rei­ken zou zijn met als ge­volg dat de kans be­stond dat er kno­pen door­ge­hakt moesten wor­den tij­dens mijn af­we­zig­heid. Ik had al ver­trou­wen in het team en durf­de de­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid ook over te dra­gen. Of an­ders ge­zegd, ik durf­de de con­tro­le los te la­ten. En ik voel­de niet al­leen dat ik mijn team kon ver­trou­wen, ik heb het ook op die ma­nier uit­ge­spro­ken. Ik heb daar­aan toe­ge­voegd dat ik ach­ter ie­de­re be­slis­sing zou staan die ge­no­men zou wor­den in die pe­ri­o­de. Om­dat ik wist dat ie­der­een in het team ook écht het bes­te voor­had met Ca­pi­ca. En je raadt het wel­licht al, ik kon niet al­leen stress-vrij op va­kan­tie, toen ik mijn team weer sprak kon ik ook niets an­ders dan trots zijn op de be­slis­sin­gen die wa­ren ge­no­men.

# Weg met hok­jes­den­ken

Bij Ca­pi­ca we­ten we me­de­wer­kers vaak lang aan ons te bin­den. We wer­ken met een hecht team en ik durf ze­ker te zeg­gen dat ie­der­een bin­nen het team hart voor de zaak heeft. Om dit, op lan­ge ter­mijn, suc­ces­vol te hou­den is het wel cru­ci­aal dat je blijft in­ves­te­ren in de loop­baan van je me­de­wer­kers. Ie­mand kan nu vol­le­dig op zijn of haar plek zit­ten, maar dat kan zo­maar ver­an­de­ren. Ster­ker nog, het is een vol­ko­men lo­gisch pro­ces. Er wordt ook wel ge­zegd dat je bin­nen ie­de­re func­tie ge­mid­deld bin­nen drie jaar uit­ge­leerd bent. En la­ten we eer­lijk zijn, daar wordt nie­mand blij van.

Ik vind het daar­om be­lang­rijk dat me­de­wer­kers zelf ook (re­gel­ma­tig) na­den­ken over hun func­tie. Zit je nog op de juis­te plek? Ga je nog met net zo­veel pas­sie aan de slag als in het be­gin? Ik sti­mu­leer om over dit soort vra­gen na te den­ken en ga re­gel­ma­tig in ge­sprek over dit on­der­werp. Daar­bij den­ken 'we' niet in hok­jes. Om een voor­beeld te ge­ven, on­ze ad­mi­ni­stra­tief me­de­wer­ker is ooit be­gon­nen als sa­les­me­de­wer­ker. Een func­tie waar zij in de loop der tijd 'uit­groei­de'. Haar nieu­we func­tie heb­ben we sa­men vorm ge­ge­ven en met suc­ces! Wij heb­ben er nu een fan­tas­ti­sche ad­mi­ni­stra­tief me­de­wer­ker bij, en de me­de­wer­ker zelf komt ie­de­re dag met ple­zier naar kan­toor. Een win-win si­tu­a­tie wat mij be­treft.

# Fou­ten ma­ken is he­le­maal niet erg

Bij Ca­pi­ca zijn we vrij di­rect. Ook fou­ten wor­den be­noemd, of nog be­ter, be­spro­ken. Be­lang­rijk, want van fou­ten kan je le­ren. Ster­ker nog, ik zie het als een be­lang­rijk on­der­deel van ie­ders per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling. Als je weet wat je fout hebt ge­daan, geef je je­zelf de kans om het de vol­gen­de keer be­ter te doen.

Door een fout ook als een leer­pro­ces te be­na­de­ren, haal je (even­tu­e­le) on­no­di­ge stress weg. Nie­mand vind het leuk om fou­ten te ma­ken. Ik word daar­om ook nooit boos, maar vraag wel "wat zou je an­ders doen een vol­gen­de keer". Voor me­de­wer­kers is het ook be­lang­rijk dat zij zich ont­wik­ke­len. Juist daar­om is het be­lang­rijk om al­les be­spreek­baar te ma­ken en eer­lijk te zijn. Suc­ces vier je sa­men, maar kan­sen om te le­ren pak je ook ge­za­men­lijk aan.

# Team: to­gether eve­ry­o­ne achie­ves mo­re

Of je nu de sta­gi­air bent of een pro­ject­lei­der, ie­der­een telt mee bij Ca­pi­ca. We star­ten ie­de­re dag met een kort ge­za­men­lijk werk­over­leg. Tij­dens dit over­leg ne­men we de dag door en wor­den idee­ën be­spro­ken. En het maakt daar­bij niet uit van wie een idee komt, ie­de­re in­breng is waar­de­vol en wordt se­ri­eus ge­no­men. Be­lang­rijk, want daar­door sti­mu­leer je dat idee­ën ge­deeld wor­den.

# Waar­om la­chen een must is

Na­tuur­lijk moet er in de eer­ste plaats ge­woon hard ge­werkt wor­den, maar af en toe mag het best even wat min­der se­ri­eus. Even goed la­chen met el­kaar kan een hoop goe­de din­gen op­le­ve­ren. La­chen ver­ste­vigt het groeps­ge­voel, het ver­bindt men­sen en het sti­mu­leert de cre­a­ti­vi­teit.

Blij­ven wer­ken aan ge­luk

Ge­luk is geen eind­doel. Het is een staat van te­vre­den­heid over het hui­di­ge mo­ment. Het werk van een hap­pi­ness ma­na­ger is daar­mee nooit af, maar ge­luk­kig vind ik dit één van de leuk­ste on­der­de­len van mijn werk. Sa­men met mijn team wer­ken aan de toe­komst, op een zo fijn mo­ge­lij­ke ma­nier. Ik heb er zin in en word er bo­ven­dien ook nog eens ont­zet­tend blij van.

*

Aan welke straat is Capica gevestigd? (antwoord in kleine letters)

  • Wat heb je dat ontzettend mooi geschreven en verwoord! Dit is toch wat je noemt "een warm bad"? Je schrijft dat iedereen meetelt bij Capica, van stagiair tot projectleider. Hoe waar dat is, heeft mijn zoon Rowen een week lang mogen ervaren. Daarvoor is hij nog steeds dankbaar. Capica heeft hem, naar het uitziet, een duwtje in de richting gegeven. Op naar zijn laatste jaar. Dit jaar gaat hij in elk geval zeer goed afronden. Capica was hier toch een onderdeeltje van. Ontzettend veel succes met jullie mooie bedrijf!
    Miranda Zaal  | 26-06-2017
  • Hoi Marlene Wat moet jij veel doen om als hapiness manager bestempeld te worden joh ;-) Ik hoef alleen maar mn klep dicht te houden en dan zijn ze al hartstikke blij hier hahah Leuke blog, complimenten!! Claudia
    Claudia Kastelein  | 26-06-2017