Nieuw: het online kwaliteitshandboek

Bij steeds meer or­ga­ni­sa­ties is een kwa­li­teits­hand­boek ver­plicht. In het kwa­li­teits­hand­boek zijn on­der an­de­re be­lang­rij­ke pro­ce­du­res, werk­in­struc­ties en for­mu­lie­ren te vin­den. De hoe­veel­heid do­cu­men­ta­tie bin­nen een kwa­li­teits­hand­boek is vaak aan­zien­lijk. Daar­om is een goe­de in­rich­ting en een dui­de­lij­ke na­vi­ga­tie van groot be­lang. Ca­pi­ca ont­wik­kel­de on­langs een spe­ci­a­le ap­pli­ca­tie waar­bin­nen al­le be­schik­ba­re (ac­tu­e­le) do­cu­men­ta­tie snel en een­vou­dig ge­von­den kan wor­den. We heb­ben de be­lang­rijk­ste voor­de­len voor je op een rij ge­zet.

Sabine 16-06-2017 Contact

# Al­le in­for­ma­tie op één lo­ca­tie

Het kwa­li­teits­hand­boek is één van de nieuw­ste func­ti­o­na­li­tei­ten bin­nen Ca­pi­ca In­tra­net. De toe­voe­ging van het kwa­li­teits­hand­boek bin­nen het in­tra­net is een lo­gi­sche keu­ze. Op de­ze ma­nier vin­den me­de­wer­kers op één lo­ca­tie al­les dat zij no­dig heb­ben voor hun werk­zaam­he­den.

# Al­tijd de meest ac­tu­e­le in­for­ma­tie

Ze­ker bij be­lang­rij­ke werk­in­struc­ties en pro­ce­du­res is het van cru­ci­aal be­lang dat ie­der­een al­tijd toe­gang heeft tot de meest re­cen­te ver­sie. Je wilt niet dat ver­sies 'gaan zwer­ven' bin­nen je or­ga­ni­sa­tie. Be­stan­den die wor­den toe­ge­voegd aan het kwa­li­teits­hand­boek wor­den voor­zien van een ver­sie­num­mer. Wor­den er wij­zi­gin­gen door­ge­voerd in een do­cu­ment? Dan ver­an­dert niet al­leen het ver­sie­num­mer, er kan ook aan­ge­ge­ven wor­den om wat voor soort wij­zi­ging het gaat (bij­voor­beeld een tekst­wij­zi­ging of een in­hou­de­lij­ke wij­zi­ging).

Bij het toe­voe­gen van do­cu­men­ta­tie aan het kwa­li­teits­hand­boek wordt ook een gel­dig­heids­ter­mijn in­ge­steld. Ver­loopt een do­cu­ment op kor­te ter­mijn? Dan ont­vangt de ver­ant­woor­de­lij­ke me­de­wer­ker een re­min­der per e-mail. Op de­ze ma­nier blijft de in­for­ma­tie ac­tu­eel en wordt voor­ko­men dat er ou­de, niet bij­ge­werk­te do­cu­men­ten, on­li­ne blij­ven staan.

# Snel vin­den wat je zoekt

In­for­ma­tie van­uit het kwa­li­teits­hand­boek moet snel en een­vou­dig ge­von­den kun­nen wor­den. Daar­om wordt de in­for­ma­tie ge­toond in een spe­ci­aal hier­voor ont­wor­pen gra­fi­sche weer­ga­ve. Voor me­de­wer­kers is het daar­door in één oog­op­slag dui­de­lijk waar zij be­paal­de in­for­ma­tie kun­nen vin­den.

Ook via de zoek­func­tie is in­for­ma­tie snel ge­von­den. De­ze zoek­func­tie kan ge­bruikt wor­den bin­nen het kwa­li­teits­hand­boek zelf, maar ook via de ho­me­pa­ge van Ca­pi­ca In­tra­net.

# Uit­ge­brei­de rap­por­ta­ges voor au­dits

Van­uit het kwa­li­teits­hand­boek bie­den we te­vens een uit­ge­brei­de rap­por­ta­ge­mo­ge­lijk­heid aan waar­door een au­di­tor in een kort tijds­be­stek een groot aan­tal kwa­li­teits­ei­sen kan toet­sen.

Meer in­for­ma­tie over het kwa­li­teits­hand­boek?

Werk je al met Ca­pi­ca In­tra­net en wil je meer in­for­ma­tie ont­van­gen over de­ze aan­vul­len­de func­ti­o­na­li­teit? Of wil je meer in­for­ma­tie over Ca­pi­ca In­tra­net? Laat dan je ge­ge­vens ach­ter via Con­tactdit for­mu­lier of bel met (010) 425 50 75.

Gerelateerd