Capica Nieuws extra editie

De vo­ri­ge ver­sie van de Ca­pi­ca web­si­te heeft in­mid­dels haar twee­de ver­jaar­dag ge­vierd. En twee jaar is voor een web­si­te ei­gen­lijk al een da­me op leef­tijd. Dus von­den we het tijd voor een ver­fris­sen­de nieu­we web­si­te vol met de nieuw­ste in­ter­net­snuf­jes. Naar ons idee is dat uit­ein­de­lijk ge­lukt. Hoe­wel we tij­dens de bouw wel on­ze las­tig­ste klant ble­ken te zijn…  In de­ze ex­tra edi­tie van de nieuws­brief lood­sen we je langs die nieu­we in­ter­net­snuf­jes.

12-10-2010

Part­ners

Hoe laat je zien met wel­ke bu­reaus je sa­men­werkt? Dat kan na­tuur­lijk door een lijst­je met part­ners op je web­si­te te zet­ten. Maar ons leek het leu­ker om in een mooie ani­ma­tie /sa­men/part­nersde part­ners aan het woord te la­ten over on­ze sa­men­wer­king. 

Ad­vies

Dat Ca­pi­ca een in­ter­net­bu­reau is en dat we dus in­ter­net­tech­niek ver­zor­gen, wist je na­tuur­lijk al lang. Maar dat we je ook kun­nen ad­vi­se­ren over in­ter­net wist je mis­schien nog niet. We ad­vi­se­ren je graag over het op­ti­ma­li­se­ren van je web­si­te voor zoek­ma­chi­nes. Een uit­ge­brei­de uit­leg over /zoek­ma­chi­nes/werk­wij­zeon­ze werk­wij­ze vind je op de nieu­we si­te. Ook het in­zet­ten van So­ci­al Me­dia heeft voor ons wei­nig ge­hei­men meer. Dus, wil je daar ad­vies over? /sa­men/so­ci­a­le-me­diaScha­kel ons dan in.  

In­ter­net­gad­gets

In de nieu­we web­si­te van Ca­pi­ca vind je de nieuw­ste in­ter­net­gad­gets. Neem bij­voor­beeld de /web­si­tes/in­ter­netcon­tact­but­ton. Als je daar­op klinkt, schuift het con­tact­for­mu­lier van­af de rech­ter­kant je beeld­scherm bin­nen. On­ze/aan­ge­naam/re­fe­ren­ties re­fe­ren­ties to­nen we op een bill­board. Op de pa­gi­na van /pro­duc­ten/do­cu­ment-as­sis­tentDo­cu­ment As­sis­tent kun je zien hoe het sa­men­stel­len van een stan­daard of­fer­te in z'n werk gaat. Een deel van de nieuws­brie­ven die we voor klan­ten ge­maakt heb­ben, vind je op de /pro­duc­ten/nieuws­brie­venE-be­richt pa­gi­na in een /over-ca­pi­ca/be­grip­pen­lijst/mmar­qee. De woor­den, die Ca­pi­ca ver­te­gen­woor­di­gen, zie je uit­ge­beeld op fo­to's voor­bij ko­men in een/aan­ge­naam ge­va­ri­eer­de sli­de­show. En in een /pro­duc­ten/cmsflash ani­ma­tie la­ten we zien hoe mak­ke­lijk het is om het XMS sa­men te stel­len.

Na­tuur­lijk heb­ben we niet al­le gad­gets kun­nen ver­wer­ken in de si­te, maar zo krijg je wel een in­druk van de mo­ge­lijk­he­den. Op de /pro­duc­ten/cms/mo­du­lesmo­du­le pa­gi­na lees je meer over de ver­schil­len­de stan­daard mo­du­les die we te bie­den heb­ben.

Het in­ter­net van A tot Z

Het di­gi-woord van de maand in on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief blijkt erg aan te slaan. We krij­gen hier re­gel­ma­tig po­si­tie­ve re­ac­ties op. Want het is al­tijd pret­tig om je woor­den­schat uit te brei­den zon­der veel in­span­nin­gen. We vin­den dat je goe­de din­gen in ere moet hou­den, dus heb­ben we een /aan­ge­naam/be­grip­pen­lijstdi­gi-woor­den­lijst aan on­ze web­si­te toe­ge­voegd. Zo'n lijst is nooit com­pleet, dus we vul­len hem re­gel­ma­tig aan met nieu­we. En na­tuur­lijk hou­den we het di­gi-woord van de maand ook ge­woon in de nieuws­brief.